MEDITIME KURANORE – 64

MEDITIME KURANORE – 64

0 350

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Dhe kështu (sikurse edhe ty) çdo pejgamberi i bëmë armiq disa nga njerëzit dhe nga xhinët e djallëzuar.” (El En’am; 112).

Nëse dijetari e trashëgon nga i dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem! , mesazhin e tij, patjetër do ta trashëgon edhe urrejtjen e njerëzve ndaj tij, po që se e dojn njerëzit në përgjithësi, atëherë nuk êshtë në rregull diçka, le ta rishikoj mesazhin dhe thirrjen e tij mos ka ndonjë mangësi.

Shejh Abdulaziz Tarifi

2. Nëse e sheh se Allahu po të dhuron një pas një (radhazi) mirësi dhe dhunti, ndërsa t’i je duke i mëkatuar në atë periudhë Allahut, dije se kjo është për ty afrim i dënimit; “Ne do t’i afrojmë ata dalëngadalë te dënimi prej nga nuk presin.” (A’raf; 182).

Meqë lanë pas dore atë me çka u këshilluan (t’i i drejtohen Zotit), Ne ua hapëm dyrt e çdo gjëje (begatie) derisa kur u gëzuan për atë që ju kishte dhënë, i kapëm befas, e ata mbetën të zhgënjyer.” (El En’am; 44).

Ebu Hazim el A’rexh El Adab esh Sher’ijeh, të Ibn Muflih; 3/232

3. Përtacia (dembelia) është armiku i diturisë dhe pengesa kryesore për zotërimin e saj (diturisë). Allahu në Kur’an, ka ndaluar që besimtarët të jenë të tillë (dembela) dhe na ka qortuar të qëndrojmë me shoqëri të tilla. “Ti përmende Zotin tënd në vete (heshtas), me respekt e me dro, jo me shprehje të larta, (përmende) në mëngjes e në mbrëmje dhe mos u bërë prej atyre që nuk kanë kujdes(që janë dembel).” (El A’raf; 205).

Përkufizoje veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që kanë për qëllim kënaqësinë (razinë) e Tij, dhe mos i hiq sytë e tu prej tyre e të kërkosh bukurinë e kësaj bote dhe mos iu bind atij që ia kemi shmangur zemrën e tij prej përkujtimit ndaj Nesh dhe i është dhënë epshit të vet, pse puna e tij ka mbaruar.” (Kehf; 28).

Miftah Dar es Sea’deh, të Ibn Kajimit rahimehullah; 1/112

4. Sëmundja e zemrës e shpie njeriun në shkatërrim të përjetshëm dhe nuk ka shërim të zemrës në fjal përpos se duke u pajisur me dituri. Dhe për këtë arsye, Allahu e quajti librin e tij si shërim të zemrave dhe gjoksave, Allahu , xhele ue ala, ka thënë; “O ju njerëz! Juve ju erdhi nga zoti juaj këshilla (Kur’ani) dhe shërimi i asaj që gjendet në krahrorët tuaj (në zemra), edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët.” (Junus; 57).

Miftah Dar es Sea’deh, të Ibn Kajimit, rahimehullah; 1/111

5. Mjerë dhe vaj halli si po kalon koha shpejtë dhe po ec jeta (vitet), kurse zemra ende qëndron e privuar nga Zoti i saj. Del prej dynjasë duke mos shijuar gjënë më të ëmbël të saj, e ajo është njohja e Allahut si dhe doli nga dynjaja si i falimentuar. “Përjetojnë kënaqësi (në këtë jetë) dhe hanë ashtu si hanë kafshët, e veni i tyre ëshrtë zjarri.” (Muhamed; 12).

Ibn Kajimi, rahimehullah Tarikul hixhretejni; fq.211

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi; albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 265