MEDITIME KURANORE – 66

MEDITIME KURANORE – 66

0 449

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Djalli ju frikëson me varfëri dhe ju urdhëron për të këqija, e Allahu ju garanton falje (mëkatesh) e begati; Allahu është Dhurues i Madh, i Dijshëm.” (El Bekare; 268).

Ky është premtimi i Allahut dhe tjetri premtimi i shejtanit. Le të shikon koprraci dhe dorëdhënësi se cili premtim është më real dhe tek cili premtim është e qetë zemra e tij. Allahu ngritë kë dëshiron dhe ulë kë dëshiron Ai, Ai është i Gjithëdijshëm.

Ibn Kajimi, rahimehullah Tarikul hixhretejni; fq.375

2. Lëmosha e shumtë e dhënë në rrugën e Allahut me sinqeritet, ngërthen në vete falje dhe pastrim nga mëkatet. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Nëse lëmoshat i jepni haptazi, ajo është mirë, por nëse ato ua jepni të varfërve fshehurazi, ajo është edhe më e mirë për ju dhe Ai ua largon të këqiat. Allahu është i njohur hollësisht për veprat e juaja.” (El Bekare; 271)

Muhamed el Gazali Hulukul Muslim; fq.108

3. Ja pra, jemi në muajin e Ramazanit, Allahu bën thirrje; “Dhe ngutuni (me punë që meritoni) në falje mëkatesh nga Zoti juaj dhe për në një Xhennet, gjerësia e të cilit është si gjerësia e qiejve dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit.” (Ali Imran; 133).

Zoti yt po të thërret, shpërblimi i përgjigjes së kësaj thirrje është arritja e faljës e Tij (Allahut), andaj Allahu na ruajt dhe mos na bëftë prej atyre që nuk i përgjigjen kësaj thirrje.

Shejh Dr . Omer el Mukbil

4. I lumtur është ai që e ka nderuar Allahu të merret me Kuranin Famëlartë, duke e lexuar atë, duke punuar me të dhe duke ua mësuar atë të tjerëve. Dhe kjo njëherit ishte prej punëve të pejgamberëve të Allahut dhe kryesori prej tyre, i dërguari i fundit, Muhamedi, salallahu alejhi ue selem! Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Është e vërtetë se All-llahu u dha dhurataë të madhe besimtarëve, kur ndër ta nga mesi ityre dërgoi të dërguarqë atyre t’u lexojë shpalljen e Tij, t’i pastrojë ata, t’ua mësojë Kuranin dhe sheriatin, edhepse, më parë ata ishin krejtësisht të humbur.” (Ali Imran; 164)

Dr. Ferid el Ensarij Mexhalisul Kur’an; fq.98

5. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “E ata që ndjekin dëshirat e epsheve, dëshirojnë që ju të shmangeninë tërësi (nga rruga e drejtë).” (Nisa; 27).

Zhveshja e grave, prishja e moralit të rinjve dhe të rejave. Ngase këto dy gjëra e dobësojnë shoqërinë Islame.

Ali Tantavi, rahimehullah Nur ve hidaje; fq.69

Burimi; albislam.com

Nga arabishtja; Suad Shabani

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 220

0 251