MEDITIME KURANORE – 8

MEDITIME KURANORE – 8

0 606

1. Dallimi mes thirrësit për në Xhenet dhe thirrësit për në Xhehenem!

Allahu, xhele ue ala, thotë: “E mos e ngatërroni të vërtetën me të pavërtetën.” (El Bekare; 42).

Ai i cili vepron me të vërtetën është prej dijetarëve dhe prej trashigimtarëve të Profetve dhe udhëzues i këtij umeti. Ndërsa, ai i cili e ngatërron të vërtetën me të kotën dhe nuk e pranon të vërtetën duke e ditur se ajo që e ndjek është e kotë, i tilli është thirrës për në Xhehenem. Njerëzit, në çështjet e fesë duhet të jenë syçel dhe duhet t’i pasojnë vetëm dijetarët e tyre të vërtetë. Andaj, keni mundësi ta zgjedhni për veten tuaj, njërën prej dy rrugëve, të vërtetën ose të kotën.

Shejh Abdurrahman Es Sa’dij Tejsirul Kerimi Rrahmani, fq.50

2. Ngatërrimi i të vërtetës me të kotës!

Allahu, xhele ue ala, thotë: “E mos e ngatërroni të vërtetën me të pavërtetën.” (El Bekare; 42).

Njerëzit e devijuar janë të vëmendshëm dhe kujdesshëm që në çdo çastë t’i ndrrojnë dhe t’i mbështjellin të vërtetat me të kotat (devijuarat), si dhe përmes kësaj synojnë bindjen e njerëzve dhe arrijnë t’i bindin disa mendjelehetë se e kota është e vërteta dhe se e vërteta është e kotë.

Dr. Abdullah BilKasim

3. Qëllimi i haxhit është realizimi i Teuhidit!

Allahu, xhele ue ala, thotë: “E kryenie haxhin dhe umrën për hir të Allahut.” (El Bekare; 196).

Allahu, xhele ue ala, e filloi ajetin e haxhit me përmendjen e teuhidit dhe ihlasit (sinqeritetit) para se t’i përmend nê detaje çështjet dhe dispozitat të haxhit. Andaj, nuk duhet të ketë syefaqësi e as lavdërim gjatë kryerjes së haxhit.

Dr. Abdullah Es Sekakir

4. Mendjeprehtësia e dijetarëve!

Shejh Uthejmini, rahimehullah, prej sures el Bekare (komentit të sures) ka nxjerru mbi 2500 dobi, duke përfshirë dobit në lëmitë, Akide, Fikh, Usul dhe Edukatës Islame. Që i bjen përafërsisht, nga çdo ajet ka nxjerrur 9 dobi. Dhe, kjo aludon që meditimi në ajetet Kur’anore është bereqet dhe sjell shumë dobi dhe mësime madhore.

Dr. Omer El Mukbil

5. Metodologjija e thirrësave të devijuar rreth devijimit të njerëzve!

Allahu, xhele ue ala, thotë: “E mos e ngatërroni të vërtetën me të pavërtetën dhe me vetëdije të fshehni realitetin.” (El Bekare; 42).

Thirrësat të cilët thërrasin në devijim, ndaj njerëzve përdorin dy metoda;

1. Metoda e parë: Ngatërrimi i të vërtetës me të kotën, argumenti, pjesa e ajetit: “E mos e ngatërroni të vërtetën me të pavërtetën.”

2. Metoda e dytë: Fshehja dhe mohimi i hakut (të vërtetës) me vetëdije dhe me qëllim, argumenti, pjesa e fundit të ajetit: “… dhe me vetëdije të fshehni realitetin.”

Muhamed el Hidër Husejn El A’mal el Kamileh; 1/83

Nga arabishtja: Suad Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 244

0 256