MEDITIME KURANORE – 88

MEDITIME KURANORE – 88

0 261

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Ne i rrotullojmë zemrat e të parët e tyre (prej besimit) ashtu sikundër nuk e besuan atë (Kur’anin) për herë të parë.” ( El En’am; 110).

Kush ia kthen shpinën hakut (rrugës së vërtetë dhe Kur’anit) vetëm njëherë gjatë jetës së tij, të tillit gjithnjë më pas do t’i mbështillet e vërteta edhe nëse dëshiron t’i kthehet asaj, ai do të ketë dyshime dhe çrregullime.

Dr. Halid el Mazinij

2. Ne duhet të përgatitemi për të shkuar drejtë takimit me Allahun, takim i cili do ndodh patjetër, në këtë gjë nuk ka dëshira apo zgjedhje, është e patjetërsushme kjo shkuarje tek Allahu. Ka shpallur Allahu, xhele ue ala, rrugën e drejtē për gjithë njerëzimin, rrugë e cila shpie drejtë kënaqësisë së Tij dhe takimit me Të duke qenë i kënaqur e jo duke shkuar drejtë hidhërimit dhe dënimit të Tij. “Dhe se kjoështë rruga (feja) Ime e drejtë (që e caktova për ju), pra përmbajuni kësaj, e mos ndiqni rrugë të tjerae t’ju ndajnë nga rruga e Tij. Këto janë porositë e Tij për ju, ashtu që ë ruheni.” (El En’am; 153).

Dr. Ferid el Ensarij Mexhalisul Kur’an; fq.147

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Mos e mbtni njeriun sepse mbytjen e tij e ndaloi Allahu, përpos kur është me vend (me hakk). Këto janë porositë e Tij, kështu të mendoni thellë.” (El En’am; 151).

Argumenton ajeti Kur’anorë se njeriu simbas logjikës dhe mendjes së tij të shëndosh merret në përgjegjësi për dispozitat e All-llahut(për urdhërat, ndalesat dhe dënimet). Shejh Abdurrahman Es Sa’dij, rahimehullah në tefsirin e tij; fq.280

4. Gjurmo rreth shoqërisë tënde, ngase shoku i prishur ec në gjëra të këqija, andaj ty nuk të nevojitet shoqërimi me të, ngase nuk ke dobi fare nga ai. Ngase, ai që i frikësohet Allahut nuk vazhdon në kryerjen e mêkateve të mëdha. Kurse, ai që nuk i frikësohet Allahut, i tilli nuk ka besë dhe duhet t’i kihet dro shoqërimit të tij, ngase i tilli e ndryshon gjendjen e tij simbas situatës dhe interesit të tij epshor dhe personal. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Dhe mos iu bind atij që ia kemi shmangur zemrën e tij prej përkjtimit ndaj Nesh dhe i është dhënë epshit të vet, pse puna e tij ka mbaruar.” (Kehf; 28).

Gazaliu, rahimehullah El Ihja; 2/171

5. Të jetosh me shoqërinë muslimane i qetë dhe i dashur në mesin e tyre, duhesh që të pajisesh me një moral të lartë, e ai është sabri (durimi) Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Përkufizoje veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që kanë për qëllim kënaqësinë (razinë) e Tij, dhe mos i hiq sytë e tu prej tyre e të kërkosh bukurinë e kësaj bote dhe mos iu bind atij që ia kemi shmangur zemrën e tij prej përkjtimit ndaj Nesh dhe i është dhënë epshit të vet, pse puna e tij ka mbaruar.” (Kehf; 28).

Muhamed el Gazali Hulukul Muslim; fq.123

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 314

0 143

NUK KA KOMENTE

KOMENTO