MOSRESPEKTIMI I PRINDËRVE!

MOSRESPEKTIMI I PRINDËRVE!

0 1570

Allahu i madhëruar, thotë: “Zoti yt ka urdhëruar që ta adhuroni vetëm Ate dhe t’u bëni mirësi prindërve. Nëse njëri prej tyre, ose të dy, arrijnë pleqërinë te ti, mos u thuaj atyre: “Uh!”, dhe mos i kundërshto ata (me fjalë të këqia), dhe drejtohu atyre me fjalë respekti.” (Isra: 23-24).

Na e kemi obliguar çdo njeri, që t’u bëjë mirë prindërve të vet.” (Ankebut: 8 ).

I Dërguari i Allahut, Muhamedi alejhis selam, tha: “A dëshironi t’ju tregoj për mëkatet më të mëdha? Ndër to, tha: ….mosrespektimi i prindërve.” (Mutefekun alejhi).

Transmetohet nga Aliu, radijAllahu anhu, se ke thënë: I Dërguari i Allahut, Muhamedi alejhi selam, ka thënë: “Allahu e ka mallkuar mosrespektuesin e prindërve.” (Hadithi është Hasen (i mirë), shënon Hakimi )

Transmetohet nga Abdullah ibën Amru, radijAllahu anhu, se ka thënë: Pejgamberi, alejhi selam, ka thënë: “Me të vërtetë prej mëkateve të mëdha është kur njeriu i shan prindërit e tij”. Thanë sahabët: “O i Dërguar i Allahut a ka njeri i cili i shan prindërit e tij?” Pejgamberi, alejhi selem, iu përgjigj: “Kur njeriu e shan babën e ndokujt, ai veçse e ka sharë babën e vet (në ato çaste) dhe kur njeriu e shan nënën e ndokujt, ai veçse e ka sharë nënën e vet.” (Mutefekun alejhi, Buhariu: 5973, Muslimi: 9/146).

Transmetohet nga Aliu, radijAllahu anhu, se ka thënë: Pejgamberi, alejhi selam, ka thënë: “Të gjithave mëkateve Allahu ia shtyen afatin (e dënimit) aq sa do Ai deri në ditën e gjykimit, përpos mosrespektuesit ndaj prindêrve, këtij Allahu ia përshpejton dënimin.” (Hadithi është Sahih, shënuan: Ahmedi: 5/36,37, Ebu Davudi: 4902, Tirmidhiu: 2511 dhe të tjerët).

I dërguari i Allahut, Muhamedi, alejhi selam, ka thënë: “Nuk do të hyjë në Xhenet mosrespektuesi i prindêrve dhe as ai i cili e mohon kaderin (caktimin e Allahut).” (Shënon: Ahmedi: 6/441, hadithi është hasen, i mirë).

I dërguari i Allahut, Muhamedi, alejhi selam, ka thënë: “Kënaqësia e Allahut është tek kënaqësia e prindërve, hidhërimi i Allahut është tek hidhërimi i prindërve.” (Hadithit është sahih: Tirmidhiu: 899, Buhariu në Edeb el Mufred: 2, Shih: Silsiletu ehadith es sahiha (vargu u haditheve të sakta) të Shejh Albanit: 516).

I dërguari i Allahut, Muhamedi, alejhi selam, ka thënë: “Prindi është dera e mesme e Xhenetit, po deshe ruaje atë derë ose humbe atë.” (Hadithi është sahih. Shënon Ahmedi: 5/296, Tirmidhiu thotë se hadithi është i saktë).

Erdh një njeri tek pejgamberi, alejhi selam, që t’i marrë leje të shkoj me të në xhihad. Pejgamberi alejhi selam i tha: A i ke gjallë prindërit? Tha: Po. Pejgamberi alejhi selam, i tha: “Bën xhihad tek prindërit (duke u sjell mirë me ta dhe duke u kujdesur për ta).” (Mutefekun alejhi: Buhariu: 3004, Muslimi: 2549).

Pejgamberi alejhi selam, ka thënë: “(Obligime që ke më së shumti ndaj tyre janë): Nëna, babai, motra, vëllai yt, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj të tjerët me radhë që vinë pas tyre.” (Hadithi është Sahih: Shënon Muslimi: 2/2548).

Pejgamberi alejhi selam, ka thënë: “Nuk do të hyjë në xhenet ai cili nuk i respekton prindërit, ai cili bartë fjalët tek njerëzit, alkooliqari kronik dhe ai cili beson se lejohet sihri në islam.” (Hadithi është sahih: Shënuan: Nesaiu: 5/80, Ahmedi: 2/134).

Transmeton Abdullah Ibën Amru, radijAllahu anhuma, se një beduin erdh tek pejgamberi alejhi selam dhe i tha: O i dërguar i Allahut! Cilat janë mëkatet e mëdha? Pejgamberi alejhi selam, i tha: T’i shoqërosh Allahut diç nê adhurim (t’i bësh shirk Allahut). E më pas cili mëkat pas tij është më i madh? Pejgamberi, alejhi selam, tha: “Mosrespektimi i prindërve.” (Hadithi është sahih: Shënon Imam Buhariu: 6675).

Shejh Dr. Mustafa Murad Profesor në fakultetin e davetit në Ez’her.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 297

0 1987