MUHAMEDI SALALLAHU ALEJHI UE SELEM ËSHTË I DËRGUARI YNË

MUHAMEDI SALALLAHU ALEJHI UE SELEM ËSHTË I DËRGUARI YNË

1 1235

Dëshmia e dytë ”MUHAMMEDUN RESULULLAH” d.m.th. Muhammedi është i dërguar i Allahut, kjo do të thotë pranimi dhe njohja se Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue selem është i dërguar prej Allahut me fenë Islame te të gjithë njerëzit.

Thotë Allahu subhanehu ue teala: ”Allahu është Ai i Cili e ka dërguar të dërguarin e Tij me udhëzim dhe fe të vërtetë që të triumfojë mbi të gjitha fetë tjera, edhepse idhujtarët e urrejnë këtë”.

Pranimi dhe pëlqimi më së miri mund të shihet në këto katër pika:

  1. Të besosh në atë qëka lajmëruar;
  2. Ta respektosh në atë qëka urdhëruar;
  3. Të largohesh nga ajo që ka ndaluar;
  4. Të mos adhurohet Allahu ndryshe përveç si na ka mësuar Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem

Allahu subhanehu ue teala në këtë popull ka dërguar pejgamberin e me të edhe fenë Islame dhe e ka urdhëruar atë që t’i thërras të gjithë njerëzit  në këtë fe nëse dëshirojnë të dalin prej errësirave të ndryshme në dritën e Islamit.

Emri i të dërguarit është Muhammed i biri i Abdull-llahut i biri i Abdul-muttalibit i biri i Hashimit, Hashimi është prej fisit Kurejsh, fisi Kurejsh prej arabëve e arabët janë prej familjes së Ismailit birit të Ibrahimit alejhi selam.

Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue selem ka jetuar 63 vjet, prej tyre 40 vjet para pejgamberisë dhe 23 vjet si i dërguar i Allahut.

Përmendëm se Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është i dërguar te të gjithë njerëzit, argument për këtë është fjala e Allahut subhanehu ue teala: ”Thuaj: O ju njerëz unë jam i dërguar i Allahut te të gjithë ju” (A’RAFË-158)

Thirrja e tij në Islam ndahet në dy periudha: Mekase dhe ajo Medinase. Mekase është periudha e parë e thirrjes në Islam e cila zgjati 13 vjet, kryesisht në Mekë, dhe Medinase është periudha e dytë e cila zgjati 10 vjet, kryesisht në Medinë. Ai me besimtarët u shpërngul në Medinë për shkak të mundimit që kishin nga ana e jobesimtarëve.

Mund të dëgjosh prej disa injorantëve se Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ende është gjallë dhe jeton sikurse ne. Kjo nuk është aspak e vërtetë. Ai ka vdekur dhe e kanë varrosur shokët e tij në varr. Argument për vdekjen e tij është fjala e Allahut subhanehu ue teala: ”Vërtetë, ti do të jesh i vdekur dhe ata do të jenë të vdekur, pastaj në ditën e Kijametit ju pranë Zotit do të grindeni mes vete” (EZ-ZUMER-30-31).

Vdekja e tij nuk ishte lehtë të pranohet edhe nga shokët e tij të cilët kanë qënë besimtarët më të mirë dhe do të jenë deri në ditën e Kijametit. Por njeriu më i mirë pas Resulull-llahut sal-lAllahu alejhi ue selem Ebu Bekri radijAllahu anhu i bindi ata se kjo është e vërtetë, duke iu thënë: “O ju njerëz, vërtetë ai i cili ka qenë duke e adhuruar Muhammedin, le ta dijë se ai ka vdekur, e kush e adhuron Allahun le ta dijë se Ai është I Gjallë dhe nuk vdes kurrë”.

Poashtu ka prej njerëzve që thonë se Resulullahu, sal-lallahu alejhi ue selem i di punët e fshehta, i përgjigjet lutjes së të nevojshmit dhe e largon të keqen. Kjo fjalë nuk është e vërtetë. Për t’ua argumentuar këtyre se kjo nuk është e vërtetë, ua lexojmë fjalën e Allahut subhanehu ue teala: ”Thuaj: Unë nuk kam në dorë për veten time as ndonjë dobi e as dëm, pos çka do Allahu, sikur ta dija të fshehtën do të shtoja për veten të dobishmet e nuk do të më godiste gjë e keqe. Unë nuk jam tjetër pos qortues dhe përgëzues për njerëzit që besojnë”. (A’RAFE-188).

Prej gjërave që duhet të dimë është edhe ajo se nuk ka pejgamber pas tij. Argument e kemi fjalën e Allahut subhanehu ue teala:”Muhammedi nuk ka qenë babai i asnjërit prej burrave tuaj, por ai ishte i dërguar i Allahut dhe vulë e të gjithë pejgamberëve, Allahu është i Dijshëm për çdo send”. (AHZABË-40).

Lidhje me Muhammedin sal-lAllahu alejhi ue selem ne e kemi obligim ta besojmë se ai është njeri prej bijve të Ademit alejhi selam, është arab nga fisi Kurejsh, i lindur në Mekë. Është i dërguar te njerëzit me fenë Islame si përgëzues dhe qortues. Ka vdekur dhe është i varrosur në Medinë në dhomën e Ajshes  radijAllahu anha ngase pejgamberët varrosen aty ku vdesin e ai ka vdekur aty. E kemi obligim t’i besojmë fjalëve të tij, ta pasojmë atë dhe ta respektojmë në çdo gjë, sepse të gjitha veprat, urdhrat e tij janë shpallje nga Allahu, e ai nuk vepron diç që nuk është prej Shpalljes. Allahu subhanehu ue teala thotë: ”Ai nuk flet prej epshit të tij, por ajo është shpallje që i shpallet” (NEXHËM-3-4).

E kemi obligim ta praktikojmë sunetin e tij të vërtetë edhe atë pa kurrfarë dyshimi dhe ta mbrojmë atë. Ky është urdhër prej Allahut azze ue xhel-le , ku thotë: ”çka do që ju jep i dërguari, pranojeni, e prej çkado që ju ndalon largohuni prej saj”. (HASHËR-7). Respektimi i Resulull-llahut sal-lAllahu alejhi ue selem është respektim i Allahut subhanehu ue teala. Allahu subhanehu ue teala thotë:”Kush e respekton të dërguarin vetëmse e ka respektuar Allahun”. (EN NISA-80).

Omer Berisha

GJITHASHTU NË ALBISLAM