Muslimani që bën bidate, si ta vërtetojë shehadetin?!

Muslimani që bën bidate, si ta vërtetojë shehadetin?!

0 1066

Pyetje: Si mund që një musliman ta vërtetojë deshminë se: “Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguar i Allahut!”, kurse ai e di se i bën disa gabime që janë bidate?!

Përgjigje: Duhet t’i lëjë ato bidate, kështu e realizon dhe e vërteton tevhidin, kurse dëshminë se Muhamedi, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, është i Dërguar, e realizon dhe e vërteton duke e pasuar dhe ndjekur udhëzimin e tij, e që kjo duhet të jetë e shoqëruar me lënie të mëkateve dhe pendim nga gjunahet.

Shejh Dr. Salih El-Fevzan[1]

Nga arabishtja: Mirsim N. Maliqi

Medine, 28.03.13

[1] Nga faqja zyrtare e shejhut.

GJITHASHTU NË ALBISLAM