NAMAZI I DUHASË (paraditës)!

NAMAZI I DUHASË (paraditës)!

0 1849

Njё nga sunetet e forta tё Dёrguarit (sal-Allahu alejhi ve sel-lem ) ёshtё ky namaz i paraditёs qё sjell me tё vёrtetё shpёrblime tё mёdha, edhe pse ёshtё njё vepёr e lehtё qё merr shumë pak kohё.

Pёr vlerёn e kёtij namazi i Dёrguari (sal-Allahu alejhi ve sel-lem ) nё hadithin qё transmeton Ebu Dherri (radij Allahu anhu) e thotё: “Pёr çdo mёngjes, çdonjёra nyje e trupit tuaj ka tё drejtё pёr lёmoshё. Çdo ‘tesbih’ (tё thёnurit ‘subhan Allah/ I pa tё meta (lartёmadhёruar) ёshtё Allahu) ёshtё lёmoshё, çdo ‘tehmid’ (tё thёnurit ‘elhamdulilah/ Falёndёrimi dhe lavdёrimi i takon Allahut) ёshtё lёmoshё, çdo ‘tehlil’ (tё thёnurit ‘la ilahe il-la Allah/ Nuk ka Zot pёrveç Allahut’) ёshtё lёmoshё, çdo ‘tekbir’ (tё thёnurit ‘Allahu ekber/ Allahu ёshtё mё i madh’) ёshtё lёmoshё, tё urdhёruarit nё tё mirё ёshtё lёmoshё, ndalimi nga e keqja ёshtё lёmoshё dhe si kompenzim pёr gjithё kёtё mjaftojnё dy rekate tё ‘duhasё’ (paraditёs)”. Shёnon Muslimi

Ndёrsa nga Ebu Hurejra transmetohet tё ketë thёnё: “Mё ka kёshilluar  i dashuri im (i ngushtё) sal-Allahu alejhi ve sel-lem me tri gjёra; me agjёrim tё tri ditёvё tё çdo muaji, (ditёt e bardha, qё janё dta e 13,14,15 tё muajit hёnorё) me faljen e dy rekatёve tё duhasё dhe tё fali vitrin para se tё flejё” Shënojnë Buhariu dhe Muslim

Nё mjё hadith kudsij i cili transmetohet nga Nuajm ibn Hamar (radij Allahu anhu) i Dёrguari (sal-Allahu alejhi we sel-lem ) ka thënë: “Ka thёnё Allahu (azze we xhel-l): “O biri i Ademit, mos i anashkalo katёr rekate nё fillim tё ditёs, tё mjaftoj nё fundin e saj”. Shënojnë Ahmedi dhe Ebu Davudi

Lidhur me kёtё hadith disa nga dijetarёt thonё se pёr qёllim me kёto janё dy rekatet sunet dhe dy farz tё namazit tё sabahut e disa tё tjerё menduan qё me kёtё hadith ёshtё pёr qёllim namazi i duhasё.

Sa rekate tё namazit tё duhasё duhet falur ?

Ekziston konsensus tek dijetarёt se minimumi i rekatёve tё duhasё ёshtё dy (2) duke u bazuar nё fjalёn e Ebu Hurejres qё cekёm mё heret dhe poashtu duke u bazuar nё veprёn e tё Dёrguarit (sal-Allahu alejhi ve sel-lem) . Ndёrsa sa i pёrket maksimumit tё rekatёve tё namazit të duhasё dijetarёt janё ndarё nё mendime tё ndryshme. Disa prej tyre pohuan se nuk ka limit tё caktuar pёrshkak transmetimit tё Aishes ( radij Allahu anha) e cila tha: “I Dёrguari (sal-Allahu alejhi ve sel-lem) falte pёr namaz tё duhasё katёr rekate dhe shtonte aq sa dёshironte Allahu”. Shёnon Muslimi

Lidhur me kёtё Hadith Imam el Mundhirij (Allahu e mёshiroftё) nё spjegimin e tij tё Sahihut tё Muslimit thotё: “Nga ky hadith pёrfitohet se namazi i duhasё mundet tё falet katёr rekate dhe kjo ёshtё mesatarja, ndёrsa minimum ёshtё dy rekate, e mesatarja pra katёr, e sa i pёrket maksimumit ai nuk ka limit tё caktuar sipas mendimit mё  saktё, sepse ky ёshtё prej namazeve vullnetarё (nafile) sikurse namazi i natёs”.

Mirёpo shumica e dijetarёve e pёrfaqёsojnё mendimin se ky namaz ka limit tё caktuar. Dijetarёt e medh’hebit Hanbeli dhe Maliki mendojnё se ato janё tetё (8) rekate pёrshkak hadithit tё Umu Hanit e cila transmeton se i Dёrguari (sal-Allahu alejhi ve sel-lem) nё vitin e çlirimit tё Mekkes i fali tetё rekate tё namazit tё duahsё. Shënojnë Buhariu dhe Muslim

Ndёrsa dijetarёt e medh’hebit Hanefi dhe Shafi (dhe nё njё transmetim tё Hanbelive) mendojnёse janё dymbёdhjetё (12) pёrshkak hadithit tё Enesit ku i Dёrguari (sal-Allahu alejhi ve sel-lem) tha: “Ai qё i falё dymbёdhjetё rekate tё duhasё, atij do t’ia ndёrton Allahu njё pallat nё xhenet”. Shёnon Tirmidhiu, poashtu Ibn Maxheh, Ibn Haxheri e klasifikon si tё mirё.

Pra mundet tё falen dy, katёr, gjashtё, tetё, dhjetё, dymbёdhjetё dhe sipas mendimit mё tё saktё (Allahu e din mё mirё) aq sa dёshiron.

Koha e namazit te duhasё

Sa i pёrket kohёs sё namazit tё duhasё ajo hyn pas lindjes sё diellit pёr afёrsisht 12-15 min. Gjatё kёsaj kohe ёshtё ndaluar tё falet namaz (nafile) dhe patjetёr duhet pritur kjo kohё. Pastaj zgjatё deri para namazit tё drekёs pёr dhjetё minuta. Poashtu nё kёtё fazё para hyrjes sё namazit tё drekёs ёshtё e ndaluar tё falet namaz. Mё e mira kohё pёr faljen e namazit tё duhasё ёshtё paradita e vonshme, atёherё kur koha fillon tё nxehet mirё, siç e praktikonte i Dёrguari (sal-Allahu alejhi ve sel-lem). Nё atё kohё, kur sigurisht qё shumё njerёz janё tё preokopuar me çёshtje tё dynjasë dhe tё pakujdesshёm ndaj çёshtjeve tё ahiretit.

Ёshtё e rrugёs qё ne t’i lutemi Allahut qё tё n’a bёj risk praktikimin e kёtij suneti tё fortё tё (Dёrguarit sal-Allahu alejhi ve sel-lem) sepse vetёm Allahu na udhёzon nё kёtё sukses dhe vetёm Atij i takon falёndёrimi dhe lavdёrimi!

Pёrgatiti: Hoxhё Ardian Elezi

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM