Nëse marr abdes për të lexuar Kuran, a më lejohet që të falem me të njëjtin abdes?

Nëse marr abdes për të lexuar Kuran, a më lejohet që të falem me të njëjtin abdes?

0 653


Përgjigjja:
Falënderimi i takon Allahut…

Kush merr abdes për diçka tjetër që preferohet apo obligohet të merret abdes për atë gjë, lejohet që ai të bëjë veprën për të cilën ka marrë abdes po edhe për gjëra tjera, përderisa nuk e ka prishur abdesin.

Pra, kush merr abdes për të lexuar Kuran, i lejohet atij me këtë abdes të falet, dhe kush merr abdes për t’u falur i lejohet që me këtë abdes të lexojë Kuran.

Është pyetur Shejh ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë: Nëse njeriu merr abdes për të larguar papastërtinë e nuk e bën nijet me këtë faljen e namazit, a lejohet të falet me të njëjtin abdes?

Është përgjigjur: “Nëse njeriu ka marrë abdes pa pasur qëllim të falet me atë abdes, por vetëm ka marrë për të larguar papastërtinë, i lejohet që të falet aq sa dëshiron prej farzeve të namazit apo suneteve, deri kur të prish abdesin e tij”. Mexhmu’u fetava ibn Uthejmin 11/149.

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi në gj. shqipe: albislam.com