NGA SHKAQET E LUMTURISË!!

NGA SHKAQET E LUMTURISË!!

0 563
  1. Vepra e mirë

Allahu i Madhëruar thotë: “Cilindo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, Ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur”. Nahl 97.

  1. Gruaja e ndershme

Allahu i Madhëruar thotë: “edhe ata që thonë: “O Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë, ç’është prehje për sytë tanë”. Furkan 74.

  1. Vendbanimi i gjerë

Përcillet me një hadith se i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, të ketë thënë: “O Zot, më zgjero shtëpinë time”.

Me një hadith tjetër: “Katër gjëra janë nga lumturia: gruaja e devotshme, vendbanimi i gjerë, fqinji i sinqertë dhe mjeti i udhëtimit i rehatshëm”.

  1. Pasuria hallall

Përcillet me një hadith se i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, të ketë thënë: “Allahu është i mirë, dhe nuk e pranon përveç asaj që është e mirë”.

  1. Morali i mirë dhe butësia me njerëz

Allahu i Madhëruar thotë: “dhe më ka bërë të bekuar kudo që të jem”. Merjem 31.

  1. Mbrojtja nga borxhet dhe nga teprimi në shpenzim

Allahu i Madhëruar thotë: “dhe ata që, kur shpenzojnë, nuk janë as dorëshpuar, as dorështrënguar, por i përmbahen të mesmes” Furkan 67.

Dhe poashtu tha: “Mos e shtrëngo dorën, as mos u bëj dorëshpuar e të mbetesh i qortuar dhe i mjerë”. Isra 29.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 238

0 259