NJË DITË RAMAZANI (PROJEKT)

NJË DITË RAMAZANI (PROJEKT)

0 1416

A – Para Sabahut

1. Falja e namazit të natës, Allahu thotë: “A është i njëjtë ai i cili falet natën, bën sexhde, rrinë në këmbë, i  ruhet dënimit të botës tjetër dhe shpreson mëshirën e Zotit.” (Zumer:9)

2. Ngrënia e syfyrit, ka thënë i  Dërguari i  Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të): “Hani syfyr sepse në syfyr ka bereqet (mirësi).” (Transmeton Muslimi)

3. Të bën istigfar (kërkon falje nga Allahu) para ezanit të sabahut, thotë Allahu: “Dhe ata të cilët në kohë të syfyrit (kah mbarimi i  natës) kërkojnë falje nga Allahu.” (Dharijat:18)

4. Falja e suneteve të sabahut, ka thënë i  Dërguari i  Allahut (paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të): “Dy rekate (sunete) të sabahut janë më të vlefshme se dynjaja dhe çfarë ka në të.”(Transmeton Muslimi)

B – Pas lindjes së agimit:

1. Shkuarja herët në xhami për ta falur namazin e sabahut me xhemat, i  Dërguari i  Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të)  ka thënë: “Sikur ta dinit vlerën e jacisë dhe sabahut do të vinit në xhami qoftë edhe zvarrë.” (Mutefekun alejhi)

2. Përmendja e Allahut dhe bërja dua derisa të thërrasë ikameti, i  Dërguari i  Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Lutja (duaja) ndërmjet ezanit dhe ikametit nuk kthehet (d.m.th. pranohet).” (Transmeton Ahmedi, Tirmidhiu, Ebu Davudi)

3. Ulja dhe ndenjja në xhami pas namazit të sabahut, për të lexuar Kuran dhe për ta përmendur Allahun deri sa të lind dielli, pasi që i  Dërguari i  Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) pas faljes së namazit të sabahut ulej këmbëkryq derisa lindte dielli. (Transmeton Muslimi)

4. Falja e dy rekateve (pas lindjes se diellit) i  Dërguari i  Allahut (paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kush e fal sabahun me xhemat e më pas ulet dhe e përmend Allahun derisa të lind dielli pastaj i  fal dy rekate ka shpërblimin e umres së plotë ,të plotë.” (Transmeton Tirmidhiu)

5. T’i lutet Allahut t’i jep bereqet gjatë ditës, i  Dërguari i  Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë në lutjen e tij: “O Allah të lus të më japësh të mirat e kësaj dite, ndihmën e saj, ma hap rrugën, ma ndriço këtë ditë, më jep mirësitë e kësaj dite, udhëzimin e saj, kërkoj mbrojtje nga Ti nga e keqja e kësaj dite dhe nga e keqja pas saj.” (Transmeton Ebu Davudi)

6. Gjumi me shpresë të shpërblehet për të nga Allahu, thoshte Muadhi (Allahu qoftë i  kënaqur prej tij): Unë shpresoj që edhe për gjumin tim të më shpërblen Allahu siç më shpërblen për namazin tim.

7. Shkuarja në shkollë apo në punë, i  Dërguari i  Allahut (paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Ushqimi më i  mirë i  njeriut është ai ushqim që e fiton me dorën e tij dhe pejgamberi i  Allahut Davudi hante nga ajo që e fitonte me  duart e tij.”(Transmeton Buhariu)

8. Të përkujtosh Allahun gjatë ditës sa të kesh mundësi, i  Dërguari i  Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Banorët e xhenetit nuk do të pendohen për diçka më shumë sesa për kohën e lirë cila u ka kaluar pa shfrytëzuar dhe nuk e kanë përmendur Allahun.”(Transmeton Taberaniu)

9. Të jep sadaka diçka gjatë ditës, që me këtë gjest ta fitojë lutjen e jelekut, të cilën na e përcjellë i Dërguari i Allahut (paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të): “O Allah jepi atij i  cili jep.” (Transmeton Muslimi)

C – Dreka

1. Të fal namazin e drekës me xhemat, ta mbërrin tekbirin fillestar me imamin dhe mundësisht të shkon sa më herët në xhami, Abdullah ibën Mesudi (Allahu qoftë i  kënaqur prej tij) ka thënë: I  Dërguari i  Allahut na i  ka mësuar sunetet e udhëzimit, një prej tyre suneteve të udhëzimit është falja e namazit në xhamitë ku thirret ezani. (Transmeton Muslimi)

2. Të pushon (të flejë) pak pas dreke me nijet të mirë, pasi që i  Dërguari i  Allahut (paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Edhe ndaj vetes tënde ke borxh.

D – Ikindia

1. Falja e namazit të ikindisë me xhemat duke pasur kujdes të falësh edhe sunetet, pra katër rekate para farzit të i kindisë, ka thënë i  Dërguari i  Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të): “Allahu e mëshiroftë atë person i  cili i  fal para ikindie katër rekate.”(Transmeton Ebu Davudi dhe Tirmidhiu)

2. Të dëgjojë ligjërata në xhami nëse mbahen, i  Dërguari i  Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kush shkon në xhami me të vetmin qëllim që të mëson diçka të mirë ose ti mëson njerëzit i  llogaritet sikur ta ketë kryer haxhin e plotë.” (Transmeton Taberaniu)

3 – Ndenjja në xhami, i  Dërguari i  Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kush merr abdes në shtëpi dhe e përkryen abdesin e tij pastaj vjen në xhami ky njeri llogaritet vizituesi i  Allahut si dhe obligim i  të Vizituarit është që ta nderon vizituesin.”(Transmeton Taberaniu me zinxhir të mirë)

E –Akshami

1 – Të bën dua para perëndimit të diellit, i  Dërguari i  Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Tre personave u pranohen duatë, atij që i  është bërë padrejtësi, agjëruesit deri sa të çel i ftar dhe prindit për fëmijën e tij.” (Transmeton Tirmidhiu)

2 – Të han iftar duke e thënë këtë lutje:” Kaloi uria dhe u lagën venat dhe u fitua shpërblimi me shpresë tek Allahu.” (Transmeton Ebu Davudi)

3 – Falja e namazit të akshamit në xhami me xhemat sa më herët.

4 – Ndenjja me familjen pas iftarit, kur takohen gjithë anëtarët e familjes bashkë dhe përmendja e gjërave të dobishme, madje qoftë mësimi i  këtyre gjërave vetëm i  bashkëshortes, i  Dërguari i  Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Gruas tënde i ke borxh.”

5 – Ardhja në xhami sa më herët para jacisë dhe bërja e dhikrit të mbrëmjes.

F – Jacia

1 – Të qenit gati nga gjitha nevojat para namazit të jacisë për të falur namazin jacisë bashkë me teravinë duke pasur parasysh se gjithë namazi mund te zgjasë gjatë.

2 – Falja e namazit të jacisë të plotë bashkë me teravine deri në fund, pra duke e shoqëruar imamin deri sa ta mbarojë namazin, i  Dërguari i  Allahut (paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Ai i  cili falet natën gjatë ramazanit me besim në Allahun dhe shpreson në shpërblimin e Tij i  falen mëkatet e kaluara.” (Transmeton Buhariu dhe Muslimi), kurse në një hadith tjetër ka thënë: “Kush e fal namazin e jacisë në muajin e ramazanit bashkë me imamin deri në fund duke e shoqëruar atë, do ti quhet atij sikurse është falur tërë natën deri në agim.

3 – Nëse e fal vet namazin e natës ta fal vitrin në fund të natës, ka thënë i  Dërguari i  Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të): “Namazin e fundit të tuajin gjatë natës bëjeni vitër-tek.” (Mutefekun alejhi)

Program i  hapur

Vizito të afërmit, shokët, fqinjin, nxito të jesh sa më aktiv në thirrjet, aktivitetet e ramazanit, lexo libra, përsëriti rregullat e dispozitave bazë me të cilat përballesh çdo ditë, javë apo vit, siç janë të namazit, abdesit, xhumasë, agjërimit etj. Lexo ta përsosësh moralin dhe sjelljen tënde, mundohu të jesh sa më aktiv në këtë drejtim sidomos me familjen tënde, merr pjesë në ligjërata që mbahen në vende të ndryshme, mundohu që edhe ti të organizosh të tilla duke thirrur nxënës të dijes për këshilla, apo duke i  ftuar në iftar në shtëpinë tënde apo në farefisin tënd për të dhënë këshilla. Merr pjesë në organizimin e tribunave, të sofrave të iftarit, mbledhjes së zekatit, mbledhjes së fitrave, shpërndarjes së tyre jetimëve, të varfërve e nevojtarëve etj.

Po ashtu mundohu që çdo moment të këtij muaji ta shfrytëzosh për ngritjen e besimit tënd dhe shfrytëzo hairin dhe mirësinë e këtij muaji të bekuar, madje qoftë duke mos e ndërprerë dhikrin nga goja jote aspak, pasi që rrugët për në xhenet janë të ndryshme, e ai i cili është përmalluar për xhenetet e Allahut nuk pushon aspak duke i  kërkuar dhe shfrytëzuar ato në çdo kohë, vend dhe mënyrë.

Burimi; albislam.com

Përktheu: Nexhat Ceka

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 268

0 1953