Njësimi i Allahut në adhurim, 1- Adhurimet e zemrës – Hoxhë Ali Shabani