NJIHE ALLAHUN ASHTU SI DUHET!

NJIHE ALLAHUN ASHTU SI DUHET!

0 674

Imam Evzaiu,- Allahu e mëshiroftë!,- ka thënë : ” Ne dhe tabi-inet e tjerë, jemi të një zëri se Allahu është mbi Arsh , duke besuar në atë që me besueshmëri transmetohet në sunnet , se kjo është njëra prej cilësive të Tij . ” 1

Shejhul Islami Ibën Tejmije,- Allahu e mëshiroftë!,-  ka thënë: ” Këtë e ka thënë Evzaiu pasi që është paraqitur drejtimi i Xhehm ibën Safwanit , pasuesit e të cilit kanë mohuar ngritjen e Allahut mbi Arsh dhe pasi që janë paraqitur ata që kanë mohuar cilesitë e Allahut me qëllim që bota të dije se medhhebi i selefëve është i kundërt me këto mendime të devijuara ” . 2

Abdullah ibën Mubareki,- Allahu e mëshiroftë!,-  ka thënë : ” Dine për Zotin tonë se Ai është mbi shtat kat qiej, se Ai që është ngritur mbi Arsh , se është i ndarë nga krijesat e Tij dhe nuk themi ashtu siq thonë Xhehmijët ” .3

Shejhul Islam Ibën Tejmije,- Allahu e mëshiroftë!,-  ka thënë : ” Kush thotë se dituria e Allahut është si dituria e tij, se fuqia e Allahut është si fuqia e tij , se dashuria e Allahut është si dashuria e tij , se kënaqësia e Allahut është si kënaqësija e tij , se dy duart e Allahut janë si dy duart e tij ose ngritja e Allahut si ngritja e tij , i tilli është mushebih dhe ky e ka krahasuar Allahun me krijesat e Tij “.4

Librat e konsultuar :
1- Shiko-  ” El-Esmau ves sifat fq.408  si dhe  Fethul Bari , vëll.13 , fq.406.
2-  Shiko- “ Mexhmu ul fetava, vëll.5, fq.39 “.
3-  Shiko- ” Abdullah ibën Ahmed , Es Sunnen, fq.13 , Darimiu , Er rredu alel xhehmije, fq.67 , El Esmau ves sifat, fq.427.
4- Shiko- ” Mexhmu-u el-fetava, vëll.3,  f1. 16″.

Përzgjodhi dhe Përshtati –  Suad Shabani
Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 231

0 252