NJIHE FENË TËNDE (PJESA – 26-)!

NJIHE FENË TËNDE (PJESA – 26-)!

0 1849

1. Cilët janë llojet e agjërimit !?

1.- Llojet e agjërimit janë: 1. Agjërimi Farz (psh. Agjërimi i Ramazanit). 2. Agjërimi Kaza. 3. Agjërimi i zotimit. 4. Agjërimi i shpagimeve 5. Agjërimi nafile.

2. Kur thuhet dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes!?

2. – Dhikri i mëngjesit thuhet pas faljes së namazit të sabahut, kurse dhikri i mbrëmjes pas namazit të ikindisë.

3. Kur u bë obligim thirrja e ezanit!?

3. – Në vitin e parë Hixhrij.

4. Sa sure në Kur’an hapen (fillojnë) vetëm me tre shkronja!?

4. – 13 sure.

5. Kush ishin tre sahabët të cilët nuk morën pjesë në luftën e Tebukut!?

5. – Ka’b ibn Malik, Mirar Ibn Rebi dhe Hilal ibn Umeje.

6. Cili ishte namazi i parë i cili iu bë obligim pejgamberit alejhi selam !?

6. – Namazi i drekës.

7. Kush tha i pari,-subhane rabijel A’la,-(i pa të meta është Zoti im i Lartë)?

7. – Meleku Israfili,- alejhi selam.

8. Kush u vra nga jobesimtarët i pari në luftën e madhe të Bedrit!?

8. – El Esued bin AbdulEsed el Mahzumij, të cilin e vrau Hamza bin AbdulMutalib,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

9. Kush janë Ensarët!?

9. – Janë fisi i quajtur Hazrexh, është fis arab nga Ezdi.

10. Cili pejgamber i kërkoi Allahut ta shihte Atë në këtë dynja!?

10. – Musai,- alejhi selam.

11. Çka është shpallja (vahji)!?

11. – Vahji është fjalë e Allahut, e zbritur tek pejgamberët e Tij, në mënyrë apo rrugë të fshehtë e paperceptueshme për njeriun, nëpërmjet melekut Xhibril, ose përmes ndonjë ëndrre të pastër në gjumë, ose edhe të folurit e Allahut me pejgamberin e Tij prapa perdes.

12. Sa mus’hafa (kopje të Kur’anit) u shkruan në kohën sa ishte halife Othmani,- Allahu qoftë i kënaqur me të!?

12. – Shtatë mus’hafa.

13. Cili është emri i vërtetë i Ibn Kajim el Xheuziut,- Allahu qoftë i kënaqur me të!?

13. – Shemsudin Muhamed bin Ebi Bekr.

14. Sa vjeç ishte,- pejgamberi alejhi selam!,- kur e mori mixha i tij në udhëtimin drejt Shamit për të bërë tregti!?

14. – Atë kohë pejgamberi,- alejhi selam!,- ishte në moshën 12 vjeçare.

15. Kush ishin dy sahabët të cilët jetuan 60 vite në xhahiljet dhe pas udhëzimit në Islam jetuan edhe 60 vite tjera si muslimanë!?

15. – Hasan ibn Thabit dhe Hakim ibn Hizam,- Allahu qoftë i kënaqur me ta.

16. Kush është autor i librit,- Fikhul Ekber,-!?

16. – Imam Ebu Hanife ibn Nu’man eth Thabit, vdiq vitin 150 hixhrij. Allahu e mëshiroftë.

17. Kush ishte sahabiu që ra shehid dhe vdiq kur ngrëni mishin e delës me pejgamberin,- alejhi selam, mish i cili ishte helmuar nga  çifutja Zejneb binti Harith!?

17. – Bishr ibn Berrae,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

18. Cila është dobia e leximit të A’jetul Kursis (Tespi Doves) pas namazit farz dhe para fjetjes (rënies në gjumë) !?

18. – Kush e lexon atij nuk i afrohet shejtani, derisa e lexon para fjetjes Allahu e dërgon një melek dhe meleku e ruan deri kur zgjohet nga gjumi, dhe nëse vdesë atë natë nuk e pengon asgjë të futet në Xhenetin e Allahut.

19. Kur filluan muslimanët ta festojnë festën e Bajramit!?

19. – Vitin e dytë Hixhrij.

20. Cili është ajeti në Kur’an i cili përmbledh të gjitha shkronjat e gjuhës arabe!?

20. – Ajeti i fundit i sures el Fet’h.

Burimi; albislam.com

AUTOR: FET-HU RRAHMAN MUHAMED HASEN EL XHEMIL

NGA ARABISHTJA: SUAD B. SHABANI.

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 11

0 190