NJIHE FENË TËNDE ( PJESA – 41)

NJIHE FENË TËNDE ( PJESA – 41)

0 1242
  1. Si quhej Faraoni i cili e luftoi Musain, alejhi selam?

– El Velid bin Mus’ab (ky është emri i vërtetë i Faraonit).

  1. Në kohën e cilit halife u bë çlirimi i Spanjës?

– Në kohën e halifes, Velid ibn AbdulMelikut.

  1. Kush ishte vëllai i Musait alejhi selam?

– Haruni, alejhi selam.

  1. Kush i tha Sulejmanit alejhi selam: ” Kam marrë vesh diçka që ti nuk e ke ditur”?

– Pupëza Hud Hud. (Shiko ajetin 22, të sures Neml).

  1. Si quhej nëna e Muavije ibn Ebi Sufjanit,- Allahu qoftë i kënaqur me të,- ?

– Hind bint (e bija) e Utbes Utbe.

  1. Kush ishte këshilltari kryesor i Faraonit?

– Hamani.

  1. Kush ishin dy melaiket që ua mësonin njerëzve sihrin (magjinë)?

– Haruti dhe Maruti. (Shiko: Bekare: 102).

  1. Kënd e dërgoi Sulejmani alejhi selam tek Mbretresha e popullit të Sebes?

– Pupzën Hud Hud. (Shiko: Sure Neml ; 22, etj).

  1. Cila sure paralajmroi afrimin e vdekjes së Muhamedit, sal-Allahu alejhi ue selem?

– Sureja en Nasr.

10.Kush janë zbukurim për Qiellin dhe gjuajtës të shejtanëve?

– Yjet.

11.Si quhej gruaja e Othman ibn Afanit, Allahu qoftë i kënaqur me të?

– Naile bint Ferafisa.

12.Kush është autor i librit: Rijadus Salihin?

– Imam Neveviu, Allahu e mëshiroftë.

13.Ceke një prej kushteve të pranimit të veprave?

– Nijeti (qëllimi) i mirë.

14.Allahu thotë në suren el Fatiha: ” Udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që u ke dhënë mirësi, e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemërimin tënd dhe as atyre që janë të humbur”, kush janë ata që janë të humbur?

– Krishterët.

15.Një nga mrekullit që Allahu ia zbriti Salihut, alejhi selam?

– Deveja. (Shiko: Hud-64, A’raf:73)

16.Pejgamberi alejhi selam thotë: ” Feja është………- si vazhdon hadithi?

– Feja është sinqeritet.

17.Cila ishte fitneja e parë e Beni Israilëve?

– Fitneja e Grave.

18.Kush ishte pejgamberi i parë i cili u dërgua tek jobesimtarët?

– Nuhi, alejhi selam.

19.Cila është sureja në të cilën përmendet Besmelja dy herë?

– Sureja en Neml.

20.Cila është sureja në të cilën janë përmbledhur të gjitha ajetet mbi trashigiminë?

– Sureja en Nisa.

Burimi: albislam.com

AUTOR: FET-HU RRAHMAN MUHAMED HASEN EL XHEMIL

NGA ARABISHTJA: SUAD B. SHABANI.

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 269

0 82