NJIHE FENË TËNDE – ( PJESA – 47 – )

NJIHE FENË TËNDE – ( PJESA – 47 – )

0 807
 1. Cila ishte sureja e parë e cila zbriti komplet përnjëherë?

– 1. Sureja el Xhin 2. Teube 3. A’raf 4. Mudethir(e saktë)

 1. Cila sure zbriti në luftën e Bedrit?

– 1. Fexhr 2. Enfal (e saktë) 3. Xhathije 4. Ahkaf

 1. Kur ra shehid Ali ibn ebi Talib?

– Në vitin 40 Hixhri.

 1. Kur ra shehid Othman ibn Afani?

– 35Hixhri.

 1. Kush ishte sahabiu që e kishte parë Dexhallin ?

– Temim ibn eus ed Dari.

 1. Kush ishte ai që kali i tij u bë sebeb ta pranonte Islamin?

– Mikdad ibn Amrun.

 1. Kush ishte pejgamberi populli i të cilit bënin hile (mashtrim) në peshore (gjatë tregtisë)?

– 1. Haruni, alejhi selam 2. Hudi, alejhi selam 3. Salihu, alejhi selam 4. Shuajbi, alejhi selam (e saktë)

 1. Në cilën moshë ishte pejgamberi alejhi selam kur i zbriti shpallja?

– 1. Në moshën 40vjeçare (e saktë) 2. 30vjeçare 3. 50vjeçare

 1. Në cilën betejë Halid ibn Velidi luftoi kundër muslimanëve?

– 1. Betejën e Uhudit (e saktë) 2. Betejën e Bedrit 3. Çlirimin e Mekës

 1. Kush e përdori i pari fjalën Mus’haf?

– 1. Ebu Bekr es Sidiku (e saktë) 2. Othman ibn Afani 3. Omer ibn Hatabi 4. Ali ibn ebi Talibi

 1. Kë e caktoi pejgamberi, alejhi selam, që ta ruaj pasurinë e Shetit?

– 1. Amar ibn Jasirin 2. Ebu Bekr es Sidikin 3. Omer ibn Hatabin 4. Bilal ibn Rebahun (e saktë)

 1. Kush ishte poeti Emevit i cili banoi në Medine dhe ishte vëlla nga qumshti me Husejni ibn Ali ibn ebi Talib?

– Kajs ibn Dhurejh.

 1. Sa herë është përmendur Ademi ,alejhi selam, në Kur’an?

– 25 herë.

 1. Cili nga pejgamberët u quajt i drejti?

– Jusufi, alejhi selam.

 1. Cili është vendi në të cilin nuk ka mundësi të hyn murtaja?

– 1. Meke 2. Medine (e saktë) 3. Palestinë 4. Taif

 1. Kush janë populli i Ejketit?

– Populli i Shuajbit alejhi selam.

 1. Sa i shërbeu Enes ibn Maliku Muhamedit alejhi selam…..?

– 10vite.

 1. Kush është vëllai i Musait, alejhi selam?

– 1. Shuajbi, alejhi selam. 2. Sulejmani, alejhi selam. 3. Haruni, alejhi selam. (e saktë) 4. Davudi, alejhi selam.

 1. Kush u quajt skifteri i kurejshëve?

– Abdurrahman Dahil.

 1. Ajeti më i gjatë në Kur’an është ajeti i cili flet mbi borxhin dhe rregullat e tij, dhe ky ajet gjendet në suren…?
 2. Maide 2. Kehf 3. Enbija 4. Bekare (e saktë)
 3. Në cilën sure është përmend dynjaja në të vetëm 1herë?

– 1. Në suren Bekare 2. Ibrahim 3. Jusuf 4. Imran (e saktë)

Autor: Tarik Ibn Muhamed Bazur’a

Nga arabishtja: Suad Burhan Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 288

0 87