NJIHE FENË TËNDE – ( PJESA – 48 – )

NJIHE FENË TËNDE – ( PJESA – 48 – )

0 1095
 1. Sa herë është përmendur emri i Muhamedit, alejhi selam, në Kur’an?

– 4 herë.

 1. Në cilën sure është përmendur emri i Melekut Malik, i cili është roje i Xhehenemit?

– 1. Në suren Duhan 2. Shura 3. Xhathije 4. Zuhruf (e saktë)

 1. Në cilën sure përmendet fjala Kur’an njëmbëdhjetë herë?

– 1. Në suren Isra.

 1. Kush ishte sahabiu i cili e vrau babain e tij në luftën e Bedrit?

– Ebu Ubejd ibnul Xherrah.

 1. Kush është meleku i cili është roje, i cili përkujdeset për peshoren në Ditën e Gjykimit?

– 1. Mikaili.

 1. Kush i pari e mori nofkën: Shejhul Islam (Hoxha i Islamit)?

-. Ahmed Ibn Hanbeli.

 1. Kush e pranoi i dyti Islamin nga ana e burrave?

– 1. Amar ibn Jasir 2. Ali ibn ebi Talib 3. Zubejr ibnul Auam (e saktë) 4. Abdullah ibn Mes’ud

 1. Sa ajete zbritën në lidhje me Alkoolin?

– 3ajete.

 1. Sa muskuj gjenden në një krah të njeriut?

– 27muskuj.

 1. Kush është autor i librit: “Fet-hul Barij Sherh Sahih el Buhari”?

– 1. Neveviu 2. Ahmed ibn Tejmije 3. Ibn Kajim el Xheuzi 4. Ibn Haxher el Askalani (e saktë)

 1. Cila është sahabikja e cila kishte babain, gjyshin, burrin dhe djalin e saj nga rradhët e sahabëve, në fillim të islamit?

– Esma bint ebi Bekr.

 1. Gjëja e parë që do të pyetet robi Ditën e Gjykimit është?

– 1. Zeqati 2. Haxhi 3. Sinqeriteti 4. Namazi (e saktë)

 1. Njerëzit me qafën më të gjatë në Ditën e Gjykimit janë..?
 2. Dijetarët 2. Kryetarët (udhëheqësit e muslimanëve) 3. Mbretërit 4. Muezinët (e saktë)
 3. Vdiq pejgamberi alejhi selam në shtëpinë e …?
 4. Zejneb bint Xhahsh 2. Hafsa bint Omer 3. Hadixhe bint Huvejlid 4. Aishe bint ebi Bekr (e saktë)
 5. Kur zbriti Kur’ani më shumë: natën apo ditën?
 6. Ditën.
 7. Cila sahabike kujdesej për ruajtjen e Kur’anit ?
 8. Hafsa bint Omer (e saktë) 2. Hadixhe bint Huvejlid 3. Aishe bint ebi Bekr 4. Fatime bint Muhamed
 9. Në cilën sure Allahu përmend tetë kategorit që e meritojnë marrjen e zeqatit apo atyre që duhet t’i jipet zeqati?

– 1. Teube.

 1. Kush shkroi i pari në lëminë e Kiraeteve (mënyrat e leximit të Kur’anit)?

– Ebu Ubejd el Kasim ibn Selam.

 1. Kur u bë obligim xhihadi për muslimanët?

– Në vitin 2 Hixhri.

 1. Periudha kohore e zbritjes së Kur’anit zgjati…?

– 1. 24vite 2. 14vite 3. 32 vite 4. 23vite (e saktë)

 1. Kush transmetoi më së shumti hadithe nga pejgamberi alejhi selam?

– 1. Abdurrahman Ibn Sahr ed Deusi (Ebu Hurejra) -( e saktë) 2. Abdullah ibn Mesudi 3. Abdullah ibn Amr ibn Asi 4. Abdullah ibn Omeri

 1. Sahabiu që më së shumti përngjante me Pejgamberin, alejhi selam, ishte..?

– ibn Ali ibn ebi Talib.

 1. Sa vite jetoi Esma (vajza e Ebu Bekrit)?

– 100 vite.

 1. Kush është i pari që do t’i hapen dyert e Xhenetit?

– Muhamedi, alejhi selam.

 1. Sa vite jetoi Fatimja, vajza e Muhamedit alejhi selam?

– 28 vite.

 1. Sa vjeç ishte Musai alejhi selam kur nëna e tij e lëshoi me djep në lum?

– 3 muaj.

 1. Kush është sahabiu që kur shejtani e shihte atë në rrugë, ai e ndrronte rrugën ikte lprej tij ?

– Omer ibn Hatabi.

 1. Djali i mixhës i pejgamberit, alejhi selam, mori pjesë pothuajse në të gjitha betejat, është një prej dhjetë të përgëzuarve më Xhenet, Islamin e pranoi në moshën 12 vjeçare, kush është ai?

– Ali ibn ebi Talib.

Autor: Tarik Ibn Muhamed Bazur’a

Nga arabishtja: Suad Burhan Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM