NJIHE FENË TËNDE – ( PJESA – 49 – )

NJIHE FENË TËNDE – ( PJESA – 49 – )

0 996
 1. Kush ishte komandant i muslimanëve në betejën e Kajravanit?

-. Handhale ibn Safuan.

 1. Kush është jobesimtari për të cilin pejgamberi, alejhi selam, bëri këtë dua: “O Allahu im, dërgoja një luan nga luanët e Tu”?

– Utejbe ibn Ebu Leheb (djali i Ebu Lehebit).

 1. Kur u zhvillua beteja e Hitinit?

– 1. Në vitin 583 Hixhri – 1187.

 1. Në cilën suren është përmendur emri i Allahut në çdo ajet ?

– Muxhadele.

 1. Cilën shprehje (lutje) e përdorte pejgamberi, alejhi selam, kur falte namaz gjatë luftës së Bedrit?

– “O Ti i Cili jeton përgjithmonë dhe Zotëron (mbi të gjitha krijesat).”

 1. Cila sure fillon pa Besmelen?

– 1. Maide 2. En’am 3. Teube (e saktë)

 1. Ceke një nga dhjetë të përgëzuarit me Xhenet?.

– 1. Zubejr Ibn Auam (e saktë) 2. Bilal Ibn Rebah 3. Halid Ibn Velid

 1. Muhamedi, alejhi selam, ka thënë: “Merrne gjysmën e fesë suaj nga kjo bardhoke”, për kë është fjala ?

– Aisheja, radijallahu anha.

 1. Në cilën ditë Allahu i mbron dhe largon robërit e Tij nga zjarri i Xhehenemit?

– 1. Ditën e Arafatit (e saktë) 2. Ditën e Xhumasë 3. Natë e Kadrit

 1. Kush e tha këtë thënie: (I biri) tha: “Unë do të strehohem në bjeshkën, e cila do të më ruajë nga uji”?

– 1. Firaoni 2. Hamani 3. Kenani (djali Nuhit alejhi selam) – (e saktë) (Shiko: Hudë- 34).

 1. Për kë tha pejgamberi, alejhi selam: “Nuk ka mundësi të mos e ndrroj rrugën shejtani kur të sheh ty duke kaluar në të njejtën rrugë me të”?

– 1. Ebu Bekr es Sidikun 2. Omer ibn Hatabin (e saktë) 3. Othman ibn Afani

 1. Jahudija i cili e pranoi Islamin dhe e la amanet që t’ia dhuronin të gjithë pasurinë e tij pejgamberit, alejhi selam, nëse vritet në betejën e Uhudit, për kë është fjala?

– Muhajriki.

 1. Cila ishte sureja të cilën e lexonte pejgamberi, alejhi selam, në farzin e sabahut (rekatin e dytë) në sabahun e ditës së xhuma?

– 1. Mulk 2. Xhumua 3. Insan (e saktë)

 1. Kur ka ndodh beteja e Hunejnit?

– 1. Në vitin 8 Hixhri (e saktë) 2. 5 Hixhri 3. 9 Hixhri

 1. Sa herë është përsëritur në suren Rrahman ky ajet: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

E, cilat dhunti të Zotit tuaj po i përgënjeshtroni (mohoni)?!

– 1. 17herë 2. 57herë 3. 31herë (e saktë)

 1. Sa ramazane agjëroi Muhamed, alejhi selam?

– 1. Shtatë 2. Gjashtë 3. Nëntë (e saktë)

 1. Ku u varros Othman ibn Afani?

– 1. Në Medine – varrezat e Bekijes (e saktë) 2. Në Meke 3. Në Taif

 1. Kush ishte pejgamberi i Allahut i cili nuk hante asgjë, pos atë që kishte punuar me duart e tij?

– 1. Jusufi, alejhi selam 2. Davudi, alejhi selam (e saktë) 3. Ibrahimi, alejhi selam.

 1. Kush ishte fëmija i parë i Ademit, alejhi selam?

– 1. Kabili (e saktë) 2. Habili 3. Shisi

Autor: Muhamed ibn Muhajfudh

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM