NJIHE FENË TËNDE (PJESA E 21)!

NJIHE FENË TËNDE (PJESA E 21)!

0 653

1. Kush ishin sahabët të cilët pejgamberi alejhi selam i dërgoi dhe urdhëroi që t’i rrënonin idhujt më të mëdhenj të Kurejshitëve!?

1. – 1. Halid Ibn Uelidin,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- e dërgoi ta rrënon statujën (idhullin) e Uzzasë. 2. Amër Ibn Asin,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- e dërgoi ta rrënon statujën e Suvas. 3. S’ad Ibn Zejdin,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- e dërgoi ta rrënon statujën e Menatit.

2. Në sa grupe e ndau ushtrinë pejgamberi alejhi selam, me rastin e hyrjes në Meke!?

2. – Pejgamberi alejhi selam me rastin e hyrjes në Meke e ndau ushtrinë në tre grupe: 1. Grupi i parë ishte nën udhëheqjen e Halid Ibn Uelidit ,-Allahu qoftë i kënaqur me të!,- këta hyrën në Meke nga ana jugore. 2. Grupi i dytë ishte nën udhëheqjen e Zubejr ibn Auamit,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- këta hyrën në Meke nga veriu. 3. Dhe grupi i tretë ishte nën udhëheqjen (komandën) e Ebu Ubejd ibn Xherrah,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

3. Sa ishte numri i sahabëve të cilët morën pjesë në çlirimin e Mekës!?

3. – Numri i sahabëve që morën pjesë në çlirimin e Mekës ishte dhjetë mijë (10 000).

4. Kush ishte komandant i ushtrisë muslimane në betejën(luftën) e Mut’as!?

4. – Në këtë betejë komandant ishte Zejd ibn Harith,- Allahu qoftë i kënaqur me të!. Por ky ra shehid dhe e zëvendësoi Xhafer ibn Ebi Talib,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- por edhe ky ra shehid pastaj komandën e morri Abdullah ibn Reuaha,- Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili gjithashtu ra shehid në këtë betejë. Pas rënies shehid të këtyre sahabëve në krye të ushtrisë muslimane erdhi Halid ibn Uelidi,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

5. Sa ishte numri i ushtrisë muslimane në betejën e Mu’tes dhe sa i romakëve dhe aleatëve të tyre!?

5. – Numri i ushtrisë muslimane ishte 3000. Kurse i romakëve dhe aleatëve të tyre ishte 200 000 ushtarë.

6. Në cilin vit dhe muaj hixhri u zhvillua beteja e Mu’tes!?

6. – Beteja e Mu’tes u zhvillua në muajin Xhumadel Ula në vitin e 8 Hixhri.

7. Sa ishte numri i ushtrisë muslimane në betejën Dhaturr Rrikaa!?

7. – Numri i ushtrisë muslimane në këtë betejë ishte mes 400 deri 700 ushtarë (luftëtarë).

8. Kush ishte halifja i fundit Emevit!?

8. – Mervan ibn Muhamedi.

9. Kush ishte ai i cili llogaritej halifja i pestë me radhë i muslimanëve!?

9. – Omer ibn AbdulAzizi,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

10. Cilit fis i përket Halid Ibn Uelidi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!?

10. – Fisit Beni Mahzum.

11. Kush e vrau pejgamberin e rrejshëm Musejlemetul Kedhabin (i cili e shpalli veten pejgamber)!?

11. – Vahsh ibn Harbi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!

12. Si quhej kodra në të cilën i zbriste shpallja Musait alejhi selam!?

12. – Kodra Tuva.

13. Kush ishte ndërtuesi i parë i Xhamisë së Aksas (Mesxhidi Aksas) në Jerusalem!?

13. – I Dërguari i Allahut, Jakubi alejhi selam.

14. Në cilin vit hixhri ka ndodhur beteja e Kadisijes dhe kush ishte komandanti i muslimanëve në këtë betejë!?

14. – Beteja e Kadisijes ka ndodhur në vitin 14hixhri. Ndërsa, komandant i muslimanëve në këtë betejë ishte S’ad bin ebi Uekasi,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

15. Kush ishte halifja i muslimanëve i cili thuhet se i falte 100 rekate namaz nafile çdo ditë!?

15. – Harun err Rrashidi,- Allahu qoftë i kënaqure të.

16. Në cilin namaz u ther me thikë të helmur halifja i muslimanëve Omer Ibn Hatabi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!?

16. – Në namazin e sabahut. Kur Omer ibn Hatabi ishte imam i muslimanëve.

17. Kur themi dy kiblet e muslimanëve, për cilat kible është fjala!?

17. – Kibleja në drejtim të Mesxhidil Aksas (në Jerusalem- ishte kibla e parë e muslimanëve), dhe kibla në drejtim të Mesxhidil Haramit (Qabes në Meke, kibla në drejtim të së cilës falin muslimanët namazin).

18. Kush themi dy hixhretet të cilat i bën muslimanët, për cilat hixhrete është fjala!?

18. – Hixhreti në Abisini dhe Hixhreti në Medine.

19. Kush ishte komandanti musliman i cili çliroi Spanjën si dhe u quajt kodra me emrin e tij!?

19. – Tarik ibn Zijad,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

20. Në cilin vend ra shehid Husejni djali i Aliut,- Allahu qoftë i kënaqur me të!?

20. – Në vendin e quajtur Qerbela.

Burimi; albislam.com

AUTOR: FET-HU RRAHMAN MUHAMED HASEN EL XHEMIL

NGA ARABISHTJA: SUAD B. SHABANI

MEDINE, 2014.

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 283

0 87