NJIHE FENË TËNDE (PJESA E 23)!

NJIHE FENË TËNDE (PJESA E 23)!

0 731

1. Si quhej sahabiu i cili erdhi nga Abisinia për të marrë pjesë në luftën e Hajberit bashkë me pejgamberin, alejhi selam, ardhja e këtij sahabiu e gëzoi shumë pejgamberin, alejhi selam, si dhe çfarë tha pejgamberi, alejhi selam, në lidhje me këtë!?

1. – Sahabiu quhej Xhafer ibn Ebi Talib,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- i cili qëndroi në Abisini 10 vite. Kur dëgjoi për luftën e Hajberit nuk ngurroi aspak dhe erdhi t’u bashkëngjitet shokëve të tij dhe pejgamberit, alejhi selam, në këtë luftë. Kur e takoi pejgamberi, alejhi selam, e përqafoi dhe i tha: “Nuk e di se në lidhje me çka u gëzova më shumë, me çlirimin (fitoren, pushtimin) e Hajberit apo me ardhjen e Xhafer ibn ebi Talib.”

2. Kush e barte flamurin në luftën e Hajberit!?

2.- Ali ibn Ebi Talibi,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

3. Kush ishte sahabiu i cili i rekomandoi pejgamberit, alejhi selam, një pozicion më të mirë strategjik për ushtrinë muslimane në luftën e Hajberit!?

3. – Habab ibn Mundhiri,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

4. Sa ishte numri i ushtrisë muslimane në luftën e Hajberit!?

4. – Numri i ushtrisë muslimane në luftën e Hajberit ishte 1400 ushtarë.

5. Në cilin muaj dhe vit u zhvillua lufta e Hajberit!?

5. – Lufta e Hajberit u zhvillua në muajin Muharem në vitin e 7 Hixhri.

6. Kush ishin mbretërit të cilëve pejgamberi alejhi selam u dërgoi letra (mesazhe, ftesë për pranimin e islamit) !?

6. – 1. Nexhashiut (mbretit të Abisinisë). 2. Kisras (mbretit të Persisë). 3. Cezarit (mbretit të Romakëve). 4. Mukaukisit (mbretit të Egjiptit). 5. Xhejferit (mbretit të Omanit). 6. Mundhir ibn Saufit (mbretit të Bahreinit). 7. Heuzet bin Aliut (mbretit të Jemames). 8. Harith ibn ebi Shimru el Gasaniut (mbretit të mbretërisë së Gasanisë, me seli në Damask).

7. Cilat ishin kushtet e marrëveshjes së paqes të cilën e arritën muslimanët me kurejshët në luftën e Hudejbijes!?

7. – Për t’u arritur marrëveshja për paqe në luftën e Hudejbijes ishin këto kushte: 1. Kthimi i pejgamberit alejhi selam në Medine, dhe mos-hyrja në Mekë atë vit , por vitin e ardhshëm. 2. Kush dëshiron të lidhë marrëveshje me pejgamberin, alejhi selam, mund ta bëj këtë, njashtu kush dëshiron me kurejshët është i lirë ta bëjë. 3. Kush shkel marrëveshjen e kurejshëve dhe shkonte te pejgamberi alejhi selam, atëherë detyrohej t’i kthehej kurejshëve. Ndërsa, kush shkelte marrëveshjen e pejgamberit alejhi selam dhe i bashkëngjitej kurejshëve, për të nuk kishte kthim mbrapa por qëndronte me kurejshët. 4. Ndërprerja e luftërave ndërmjet kurejshëve dhe muslimanëve për një periudhë 10 vjeçare.

8. Kur u zhvillua beteja (lufta) Benu Mustalak !?

8. – Muajin Sha’ban, vitin e 6hixhrij.

9. Kur u zhvillua beteja Benu Lihjan dhe sa ushtarë kishte ushtria muslimane në këtë luftë!?

9. – Në vitin e 6hixhrij. Numri i ushtrisë muslimane ishte afro 200 luftëtarë.

10. Sa ishte numri i shehidëve dhe ushtarëve çifut të vrarë në betejën e Benu Kurejdhës!?

10. – Numri i shehidëve (nga ana ushtrisë muslimane) në këtë betejë ishin vetëm dy të vrarë, kurse nga ana çifutëve ishin të vrarë afro 700 ushtarë.

11. Cila sure Kuranore flet për betejën e Ahzabit dhe Benu Kurejdhës!?

11. – Sureja el Ahzab.

12. Sa ishte numri i ushtrisë muslimane e cila doli me pejgamberin, alejhi selam, për t’i rrethuar Benu Kurejdhët!?

12. – 3000 ushtarë.

13. Sa ishte numri i shehidëve muslimanë të vrarë në betejën e Ahzabit dhe sa jobesimtarë u vranë në këtë betejë!?

13. – Numri i shehidëve ishte 6, kurse jobesimtarë u vranë 10 ushtarë, shumica prej tyre u vranë nga shtizat (të cilat i gjuanin ushtria muslimane në drejtim të ushtrisë jobesimtare).

14. Kur u zhvillua beteje e Ahzabit!?

14. – Në muajin Sheual të vitit 5hixhrij.

15. Si quhej sahabiu i cili u goditë me shigjetë në shpinë e shigjeta i doli nëpër gjoks dhe para se të vdiste si shehid tha: ” Ia dola (arrita qëllimin final shehidllëkun) pasha Zotin e Qabes.” !?

15. – Haram ibn Milhan,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

16. Kur u zhvillua beteja Deumetul Xhendel!?

16. – Në muajin rebiul euel të vitit 5hixhrij.

17. Cila sure Kuranore flet për betejën Benu Nedir!?

17. – Sureja el Hashr.

18. Kur u zhvillua beteja në Benu Nedir!?

18. – Në muajin rebiul euel të vitit 4 hixhrij.

19. Cila sure Kuranore flet për betejën e Uhudit!?

19. – Sureja Ali Imran.

20. Sa shehid ranë në betejën e Uhudit dhe sa jobesimtarë u vranë në këtë betejë!?

20. – Numri i shehidëve ishte 70, kurse i pabesimtarëve të vrarë në betejën e Uhudit ishte 37.

Burimi; albislam.com

AUTOR: FET-HU RRAHMAN MUHAMED HASEN EL XHEMIL

NGA ARABISHTJA: SUAD B. SHABANI

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 269

0 82