NJIHE FENË TËNDE (PJESA E 24)!

NJIHE FENË TËNDE (PJESA E 24)!

0 886

1. Si quheshin prindërit e pejgamberit alejhi selam?

1. – Babai quhej Abdullah  i biri i Abdul Mutalib, ndërsa nëna Emine bija e Vehb.

2. Si quhej viti në të cilin lindi pejgamberi alejhi selam!?

2. – Viti i elefantit.

3. Cila ishte gruaja e parë e cila i dha gji pejgamberit alejhi selam pas nënës së tij Emines!?

3. – Suvejba (robëresha e Ebu Lehebit).

4. Sa vjeç kishte pejgamberi alejhi selam kur vdiq nëna dhe babai i tij !?

4. – Pejgamberi alejhi selam kishte gjashtë vite kur vdiq nëna e tij, kurse babai i tij vdiq para se të lindte Eminja pejgamberin alejhi selam.

5. Sa vjeç kishte pejgamberi alejhi selam kur vdiq gjyshi i tij Abdul Mutalibi, dhe kush mori përsipër përkujdesjen e pejgamberit alejhi selam pas vdekjes së gjyshit!?

5. – Pejgamberi alejhi selam kur vdiq gjyshi i tij ishte 8 vjeç, kurse pas vdekjes së gjyshit u përkujdes xhaxhai i tij Ebu Talibi.

6. Çfarë pune kryente pejgamberi alejhi selam në moshën e fëmijërisë!?

6. – Pejgamberi alejhi selam në moshën e fëmijërisë ishte bari.

7. Kur u zhvillua beteja e Bedrit!?

7.- 17 Ramazan të vitit 2Hixhrij.

8. Sa ushtarë muslimanë morën pjesë në luftën e Bedrit dhe sa ushtarë jobesimtarë!?

8.- Numri i ushtarëve muslimanë ishte 314. Kurse pabesimtarëve ishte 1000.

9. Kush ishte komandant i jobesimtarëve në luftën e Bedrit!?

9. – Ebu Xhehl ibn Hisham.

10. Sa ishte numri shehidëve të vrarë në luftën e Bedrit dhe sa i jobesimtarëve!?

10. – Numri i shehidëvë në Bedr ishte 14, kurse i jobesimtarëve ishte 70.

11. Cila sure Kuranore flet për luftën e Bedrit!?

11. – Sureja el Enfal.

12. Kur u zhvillua beteja e quajtur Benu Kajnuka!?

12. – Në muajin Sheual të vitit të 2hixhrij.

13. Kush ishte bartës i flamurit në betejën e Benu Kajnukas nga ana e muslimanëve!?

13. – Hamza ibn Abdul Mutalibi,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

14. Kur u zhvillua beteja në Uhud!?

14. – 7 Sheval të vitit 3hixhrij.

15. Sa ishte numri i ushtarëve muslimanë në luftën e Uhudit dhe sa i jobesimtarëve!?

15. – Numri i ushtrisë muslimane në betejën e Uhudit ishte 700, kurse i jobesimtarëve ishte 3000 luftëtarë.

16. Në sa grupe e ndau pejgamberi alejhi selam ushtrinë muslimane në betejën e Uhudit!?

16. – Në tre grupe: 1. Muhaxhirët: Flamurin e të cilëve e barte Mus’ab Ibn Umejri,- Allahu qoftë i kënaqur me të. 2. Ensarët (Fisi el Eus): Flamurin e të cilëve e barte Usejd ibn Hudajir,- Allahu qoftë i kënaqur me të. 3. Ensarët (Fisi el Hazrexh): Flamurin e të cilëve e barte Habab Ibn Mundhiri,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

17. Kush ishte halifja i parë i cili urdhëroi tubimin dhe përmbledhjen e haditheve!?

17. – Omer ibn AbdulAzizi,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

18. Kush ishte i pari nga banorët e Medines që e pranoi Islamin!?

18. – Es’ad ibn Dhirare,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

19. Kush llogaritet mjeku i parë në Islam!?

19. – El Harith ibn Kelde,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

20. Për kë zbriti ajeti: ” Vërtetë, ti (o Muhamed) nuk mund ta udhëzosh kë të duash.”(El Kasas: 56)?

20. – Për Ebu Talibin (Mixhën e Muhamedit alejhi selam).

Burimi; albislam.com

AUTOR: FET-HU RRAHMAN MUHAMED HASEN EL XHEMIL

NGA ARABISHTJA: SUAD B. SHABANI

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 13

0 308