NJIHE FENË TËNDE (PJESA E 25)!

NJIHE FENË TËNDE (PJESA E 25)!

0 1093

1. Kush është murtedi (ai cili lëshon fenë) i parë në Islam?!

1. – El Esued el Anesij.

2. Ku filloi të zbres (shpallet) Kur’ani për herë të parë?!

2. – Në shpellën e quajtur Hira.

3. Kush ishte i pari që u bëri thirrje njerëzve për kryerjen e Haxhit dhe vizitën e Qabes?!

3. – Pejgamberi i Allahut, Ibrahimi,- alejhi selam.

4. Kur u quajt sidik (i drejtë) nga ana e Pejgamberit,- alejhi selam!,- Ebu Bekri,- Allahu qoftë i kënaqur me të?!

4. – Në ngjarjen e Israsë dhe Miraxhit.

5. Për kë zbriti sureja el Humeze?!

5. – Për Umeje ibn Halefin.

6. Për çka i krijoi Allahu yjet! (cila është urtësia e krijimit të yjeve)?

6. – Allahu i krijoi yjet për tre gjëra: 1. Zbukurim i qiellit. 2. Gjuajtës të shejtanëve. 3. Dhe shenja udhëzuese për ata që udhëtojnë në Tokë apo Deti.

7. Cilat janë shtatë mëkatet shkatërruese?!

7. – Shtatë mëkatet shkatërruese janë: 1. Shirku. 2. Sihri. 3. Mbytja e njeriut që ka bërë haram Allahu, përpos nëse është me hak mbytja e tij(e lejuar sheriatikisht). 4. Ngrënia e Kamatës. 5. Ngrënia e pasurisë së jetimit. 6. Kthimi i shpinës armikut gjatë luftës. 7. Shpifja ndaj grave të ndershme dhe pafajshme.

8. Cila është sureja e vetme në Kur’an në të cilën nuk gjendet shkronja –M-?!

8. – Sureja el Keuther.

9. Sa vajza kishte pejgamberi,- alejhi selam?!

9. – Pejgamberi,- alejhi selam kishte katër vajza, e ato ishin: 1. Zejnebja,- Allahu qoftë i kënaqur me të. 2. Rukija,- Allahu qoftë i kënaqur me të. 3. Umu Kulthumi,- Allahu qoftë i kënaqur me të. 4. Fatimja,- qoftë i kënaqur me të.

10. Cilët pejgamberë ishin nga arabët?!

10. -1. Hudi,-alejhi selam. 2. Salihu,- alejhi selam 3. Shuajbi,- alejhi selam 4. Dhe Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem.

11. Cila ishte porosia (amaneti) e pejgamberit alejhi selam për umetin e tij para se te vdiste?!

11. – Porosia ishte: Namazi… Namazi, dhe ato që i keni nën përkujdesjen tuaj.

12. Kush ishte njeriu i cili nuk pranonte këshilla (ishte mendjemadh) dhe ishte i pari që Allahu e mallkoi në tokë?!

12. – Nemrudi.

13. Sa kohë do të presin njerëzit para llogarisë në ditën e Kiametit!?

13. – 50mijë vjet. Pastaj fillon llogaria, ata që Allahu i përcakton për Xhenet hyjnë në Xhenet. Ata që Allahu i përcakton për Xhehenem nisen drejt Xhehenemit Allahu na ruajt.

14. Cila është urtësia e dhënies së sadakatul fitrit në fund të Ramazanit?!

14. – Pastrimi i zemrës së muslimanit, i gjuhës apo gjynaheve që i ka vepruar gjatë muajit Ramazan. Gjithashtu, të varfërve dhe të ngratëve i lehtësohet gjendja kur marrin sadakatul fitrin, ata bëhen gati për Bajram dhe sigurojnë ushqim për disa muaj pas Bajramit.

15. Kush ishte sahabiu i cili e kreu haxhin fshehurazi?!

15. – Halid ibn Velidi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!.

16. Çka i pëlqente pejgamberit alejhi selam nga çështjet e kësaj dynjaje?!

16. – Parfymosja me parfum, gratë si dhe kënaqësia e syrit dhe qetësia e zemrës në namaz.

17. Si u quajt ndryshe lufta e Bedrit, dhe pse u quajt ashtu!?

17. – U quajt lufta e Furkanit (lufta e ndarjes së mirës nga e keqja, të kotës nga e vërteta), sepse Allahu e ndau të vërtetën nga e kota në këtë luftë.

18. Cilat janë librat të cilat Allahu ia zbriti pejgamberëve të tij!?

18. – 1.Kur’ani i zbriti Muhamedit,- salallahu alejhi ue selem. 2. Tevrati i zbriti Musait,- alejhi selam. 3. Inxhili i zbriti Isait,- alejhi selam. 4. Fletushkat i zbritën Ibrahimit,- alejhi selam. 5. Dhe Zeburi i zbriti Davudit,- alejhi selam.

19. Cila ishte nofka e Abdullah Ibn Kajsit!?

19. – Ebu Musa el Esh’ariji.

20. Cila ishte xhamia e dytë në Medine e cila u ndërtua pas Xhamisë së Kubasë !?

20. – Xhamia e pejgamberit,- alejhi selam.

Burimi; albislam.com

AUTOR: FET-HU RRAHMAN MUHAMED HASEN EL XHEMIL

NGA ARABISHTJA: SUAD B. SHABANI

MEDINE, 2014

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 171

0 249