NJIHE FENË TËNDE (PJESA E DHJETË)!

NJIHE FENË TËNDE (PJESA E DHJETË)!

0 707

1. Sa zogj e urdhëroi Allahu xhele veala Ibrahimin alejhi selam t’i copëtoje dhe t’i shpërndaje nëpër kodra!?

1. Katër zogj.
Allahu thotë: ”Kur Ibrahimi tha: ” O Zoti im! Tregomē si i ngjall të vdekurit!” – Zoti i tha: ” A nuk beson?” – ” Besoj”- iu përgjigj Ibrahimi, ” por dëshirojë të më qetësohet zemra.” Allahu i tha: ” Merr katër zogj dhe coptoji. Shpërndaj në çdo kodër nga një copë prej tyre pastaj thirri! Ata do të vijnë me të shpejtë. Dhe ta dish se Allahu është i Plotëfuqishëm dhe i Urtë.” ( El Bekare: 260).

2. Cila është duaja e hyrjes në xhami!?
2. Eudhu bila hil adhim ve bi vexh hihil kerim ve sultanihil kadim minesh shejtanirr rraxhim. Bismilah ves salatu ves selamu ala resul lilah. Allahume iftah li ebvabe rahmetike.
(Kërkoj prej Allahut të Madhëruar, me fytyrën e Tij të ndershme dhe fuqinë e Tij të përhershme të më mbroj prej djallit të mallkuar.  Me emrin e Allahut, përshëndetjet dhe shpëtimi qofshin mbi të Dërguarin e Allahut. O Zoti im, mi hap dyert e mëshirës Tënde.

3. Cila është duaja e daljes nga xhamia!?
3. Bismilah ves salatu ves selamu ala resul lilah . Allahume ini es’eluke min fadlike. Allahume a’simni minesh shejtan nirr rraxhim.
( Me emrin e Allahut, përshëndetjet dhe shpëtimj qofshin mbi të Dërguarin d Allahut. O Zoti im të lutem të më japësh prej të mirave Tua. O Zoti im, më mbrojë nga shejtani i mallkuar.

4. Cilët janë kushtet e imanit- besimit!?
4. Kushtet e imanit besimit janë gjashtë dhe ato janë:

1. Besimi në Allahun e madhëruar.
2. Besimi në Melaiket e Tij.
3. Besimi në të Dërguarit e Tij.
4. Besimi në Librat e Tij.
5. Besimi në Ditën e Gjykimit.
6. Besimi në Kadan dhe Kaderin e Tij.

5. Allahu,- xhele veala!,- thotë: ” Ai u mrrol dhe kthehu kurrizin,kur i erdhi pranë i verbëri.” ( Surja Abese: 1,2), kush është këtu për qëllim i verbëri!?
5. Abdullah bin Ummi Mektum.

6. Cilët emra janë më të dashur tek Allahu!?
6. Abdullah dhe Abdurrahman.

7. Cila ishte sureja të cilën pejgamberi alejhi selam ia lexoi Kubejs bin Asim el Munkarij dhe ishte shkak i pranimit të Islamit!?
7. Sureja err Rrahman.

8. Çfarë nënkuptojmë me farz Ajn!?
8. Obligim individual. Nëse e kryen shpërblehet, nëse nuk e kryen dënohet nga Allahu. P.sh( Falja e pesë kohëve të Namazit).

9. Çfarë nënkuptojmë me farz kifaje!?
9. Obligim kolektiv.
Të cilin nëse e kryejnë një pjesë e muslimanëve bien obligueshmëria për pjesën tjetër, kurse nëse askush nuk e kryen të gjithë llogariten gjynahqarë. P.sh (falja e namazit të xhenazes).

10. Cila është sureja që në dy ajetet e fundit të saj përmenden 14 emra prej emrave të Allahut xhele veala!?
10. Sureja el Hashër.

11. Cili ishte mëkati kryesor që Allahu e shpejtoi dënimin ndaj popullit të Lutit alejhi selam në këtë botë!?
11. Homoseksualiteti.

12. Sa sure fillojnë në Kuran me “Ja Ejuhe” (O ju), (p.sh Ja ejuhen nasu- o ju njerëz, etj)!?
12. Dhjetë sure në Kuran fillojnë në këtë formë.

13. Kush bëri hixhret (shpërngulje) i pari nga muslimanët në Abesini!?
13. Hatib bin (djali, i biri i) Amrun Allahu qoftë i kënaqur me të (radijallahu anhu).

14. Sa herë përmendet fjala luftë në Kur’an!?
14. Shtatë herë.

15. Në sa luftëra mori pjesë Muhamedi,- salallahu alejhi ve selem!?
15. Në 27 luftëra mori pjesë Muhamedi,- salallahu alejhi ve selem!

16. Cilët nga pejgamberët e zgjedhur të Allahut nuk e përjetuan përkujdesjen e babës!?
16. – 1. Musai,- alejhi selam( u përkujdes gruaja e Firaonit).
2. Isai,- alejhi selam( u përkujdes nëna e tij Merjemja).
3. Muhamedi,- alejhi selam( u përkujdes për të nëna e tij Eminja).

17. Allahu xhele veala thotë: ” Dikush kërkoi një dënim të shpejtë.” (El Mearixh: 1), Kush ishte që kërkoi dënim të shpejt!?
17. – Ebu Xhehli dhe Nadir ibn el Harithi.
Këta i kishin kërkuar Muhamedit alejhi selam një dënim më të shpejt nga ana e Allahut, dhe u vranë në luftën e Bedrit, që zhvilluan kundër muslimanëve.

18. Allahu xhele veala thotë: ” Ditën kur do të dridhet gjithçka nga ushtima(që lajmron Kiametin), e cila do të ndiqet nga një e dytë.”(Naziat:  6,7), çfarë është për qëllim një e dytë!?
18. Fryrja e dytë e Surit e cila do jetë sinjal e ringjalljes së njerëzve nga varrezat për tu marrë në llogari nga ana e Allahut xhele veala.

19. Në cilin muaj janë ditët e ashures!?
19. Në muajin Muharrem.

20. Kujt nuk i obligohet falja e namazit të xhumasë!?
20. Namazin e xhumasë nuk e kanë obligim me falë këta persona: Gruaja, Udhëtari, Ai i cili është nxënë rob, i sëmuri me sëmundje kronike, fëmija i vogël dhe ai i cili ende nuk ka hyrë në bylyk (moshën madhore).

21. Kush është grupi i shpëtuar dhe pala e ndihmuar!?
21. – Grupi i shpëtuar dhe pala e ndihmuar janë Ehli Suneti dhe Xhemati të cilët janë të kapur fortë për Kuranin dhe Sunetin.

22. Cila është duaja e daljes nga shtëpia!?
22. – Bismilah, tevekeltu Alallah vela hauvle vela kuvete ila bilah.
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
( Me emrin e Allahut, në Allahun mbështeta dhe nuk ka lëvizje as forcë përveçse me dëshirën e Allahut).

23. Cila është duaja e hyrjes në shtëpi!?
23. Bismilah velexhna ve bismilahi harexhna ve ala Rabina teveklna.
بسم الله ولجنا و بسن الله خرجنا و علا ربنا توكلنا.
( Me emrin e Allahut hymë dhe me emrin e Allahut dalim dhe tek Zoti ynë mbështetemi).

Burimi; albislam.com

AUTORI: FET-HU RRAHMAN MUHAMED HASAN XHEMIL
NGA ARABISHTJA:  SUAD BURHAN SHABANI

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 201

0 332