NJIHE FENË TËNDE (PJESA E GJASHTË)!

NJIHE FENË TËNDE (PJESA E GJASHTË)!

0 996

1. Cilat janë shkallët e Fesë Islame?

1. a. Islami b. Imani c. Ihsani

2. Cilat janë tre lutjet e pranuara tek Allahu?

2. a. Duaja e atij që i është bërë padrejtësi,zullum. b. Duaja e udhëtarit. c. Duaja e prindit për fëmijët e tij.

3. Kush është miku i Allahut dhe babai i pejgamberëve?

3. Ibrahimi, alejhi selam.

4. Cila ishte vepra e parë e vepruar nga Pejgamberi, alejhi selam, pasi bëri hixhretin prej Mekës në Medine?

4. Vepra e parë ishte ndërtimi i Xhamisë në Medine.

5. Në cilin vend do ta mbys Isai, alejhi selam, Dexhalin?

5. Në Palestinë.

6. Kush ishte i pari i cili u quajt me emrin Ahmed?

6. Ai ishte Muhamedi, alejhi selam, dhe nuk ishte quajtur askush para tij me emrin Ahmed.

7. Cilat vende janë përmendur në Kur’an?

7. Mekeja, Medineja, Egjipti, Medjeni, Sebeja dhe Babiloni.

8. Pse u quajt Sureja Et Turë me këtë emër?

8. U quajt kështu sepse Allahu, xhele veala, filloi këtë sure me kodrën Turi Sina në të cilën Allahu, xhele veala, i foli Musait, alejhi selam.

9. Kush është për qëllim në ajetin Kuranor,-“Atë ia mësoi, Ai fuqiploti“- (Sure Nexhm,-5)?

9. Xhibrili, alejhi selam.

10. Cilat janë ato dy rekate namaz të cilat janë më të mira se dynjaja dhe gjithçka është në të? 10. Dy rekatet sunet të namazit të Sabahut.

11. Kush e vrau Xhalutin?

11. Davudi, alejhi selam.

12. Kush ishte Pejgamberi i parë i dërguar tek jobesimtarët?

12. Nuhi, alejhi selam.

13. Në cilin vend është kodra e Uhudit?

13. Në Medine.

14. Pse sureja el Fatiha u quajt Umul Kitab “nëna e Kuranit?

14. Sepse me suren el Fatiha hapet Kurani dhe kjo sure ngërthen në veten e saj bazat dhe gjërat kryesore të Akides.

15. Cila ishte lufta e fundit në të cilën mori pjesë Muhamedi, salallahu alejhi selam?

15. Lufta e Tebukut.

16. Cila ishte sureja e cila ishte shkak i udhëzimit të Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të!?

16. Sureja Ta Ha.

17. Cila ishte gjëja e parë e cila u ndryshua në Islam !?

17. Çështja e Kibles ose ndërrimi i saj.

18. Cila është gjëja e parë e fesë e cila do të humbet tek njerëzit!?

18. Amaneti.

19. Ka ardhur në hadith se dy sy nuk i prek zjarri i Xhehenemit, përmendi këta dy sy!?

19. Syri i cili ka qajtur nga frika e Allahu dhe syri i cili nuk ka fjetur duke bërë roje në rrugën e Allahut.

20. Cili është ajeti më i gjatë në Kuran!?

20. Ajeti ku flitet rreth borxhit. Ajeti në Suren el Bekareh: 282.

21. Kush është vëlla i qumështit i Muhamedit, salallahu alejhi ve selem !?

21. Abdullah ibnul Harith.

22. Kush e pa i pari në ëndërr thirrjen e ezanit dhe pastaj e lajmëroi Muhamedin, salallahu alejhi ve selem!?

22. Abdullah ibn Zejd el Ensariji, Allahu qoftë i kënaqur me të!

23. Cila nga gratë e Muhamedit, salallahu alejhi ve selem, transmetoi më së shumti hadithe nga Pejgamberi alejhi selam!?

23. Aisheja,- Allahu qoftë i kënaqur me të!.

24. Kush ishte ai që e vrau Zubejr ibnul Avamin !?

24. Ibn Xhurmuzi.

25. E kundërta e dyshimit!?

25. Bindja.

26. Ebu Xhehl Amrun bin Hashim cfarë domethënie kishte nofka e tij!?

26. Koka e kufrit (pabesimit).

27. Cili ishte shehidi më i vogël në moshë në luftën e Bedrit !?

27. Umejr bin ebi Vekas,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

28. Kush është autor i librit,- “Burrat rreth Pejgamberit”!?

28. Halid Muhamed Halid.

29. Cila është dispozita e faljes së Namazit në drejtim të Kibles!?

29. Falja e namazit në drejtim të Kibles është kusht i namazit.

30. Çka është ,- ” El Hutametu,” fjalë e cila është përmendur në Kuran, suren el Humezeh ajeti 5!?

30. El Hutametu, është zjarri i ndezur fortë.

31. Çka është ,- ” Namazi,”!?

31. Namazi është adhurim i cili përbëhet nga fjalë dhe vepra të caktuara si dhe fillon me Tekbir e përfundon me Selam.

32. Cilat janë etapat në të cilat do të kalojë njeriu?

32. Etapat nëpër të cilat do të kalojë njeriu janë; 1. Etapa njeriut në barkun e nënës. 2. Etapa e njeriut në jetën e dynjasë. 3. Etapa e njeriut në berzah apo jeta ne varrë. 4. Etapa e njeriut në Ahiret-botën tjetër.

33. Në cilin udhëtim Pejgamberi alejhi selam udhëtoi me shtazën e quajtur,- ” Burak,-“!?

33. Në Natën e Israsë dhe Miraxhit.

34. Kush filloi i pari të agjëronte?

34. Davudi alejhi selam.

35. Cila ishte çifutja me të cilën u martua Muhamedi, alejhi selam pasi ajo pranoi Islamin?

35. Safija, Allahu qoftë i kënaqur me të.

36. Kush është për qëllim në ajetin Kuranor në suren el Kalem ajeti 19,-“Ne do ta damkosim atë në turi(në hundë)“?

36. El Ahnes bin Shurejk ( الأخنس بن شريق).

37. Sa ishte numri i melaikeve që morën pjesë në luftën e Bedrit me Pejgamberin, alejhi selam dhe muslimanët?

37. 1000 melaike morën pjesë në luftën e Bedrit, argument është ajeti nr. 9 në suren el Enfal.

39. Cilat sure në Kur’an fillojnë me Elhamdulilahi ?

39. Sureja el Fatiha, Enam, El Kehf, Sebe dhe Fatir.

40. Cilat janë shtyllat e Umres !?

40. 1. Ihrami 2. Tavafi umres 3. Sa’ji umres.

41. Ceki disa nga emrat e sures Fatiha !?

41. 1. Umul Kitab 2. Umul Kur’an 3. Seb’ul Methani.

42. Cila është sureja të cilën e dëgjuan xhinët leximin e saj dhe thanë, “me të vërtetë ne kemi ndëgjuar një Kuran që mahnit“?

42. Sureja el Alek.

43. Kush ishte Pejgamberi i sprovuar me sëmundje por ai u tregua durimtarë dhe falënderues?

43. Ejubi, alejhi selam.

44. Cila sure në Kuran fillon pa Bismilah?

44. Sureja et Teube.

45. Cila ishte ajo grua çifute e cila hodhi helm në ushqimin e Muhamedit, alejhi selam?

45. Zejnebja bija e Harithes ishte gruja e Salim bin Mishkem.

46. Në sa vende në Kuran është përmendur fjala-, ” Iblis”?

46. 11 vende.

47. Sa herë është përmendur muaji Ramazan në Kuran?

47. 1herë.

48. Cila është lutja të cilën pejgamberi, alejhi selam, e thoshte në të gjitha punët e tij?

48. Bismilah.

49. Kush llogaritet shtëpia e paqes dhe shpëtimit?

49. Xheneti.

50. Si e ka emrin pema e cila gjendet në Xhehenem?

50. Pema e Zekumit.

51. Cila ditë llogaritet dita e kthimit?

51. Dita e Kijametit.

 

Burimi: albislam.com

AUTORI: FET-HU RRAHMAN MUHAMED HASAN XHEMIL

NGA ARABISHTJA: SUAD BURHAN SHABANI

 

 

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 283

0 87