NJIHE FENË TËNDE (PJESA E NJËMBËDHJETË)!

NJIHE FENË TËNDE (PJESA E NJËMBËDHJETË)!

0 688

1. Ceki disa nga melekët e Allahut dhe me çfarë vepra janë të ngarkuar nga Allahu!?
1.
1. Xhibrili- (është i ngarkuar me shpallje).
2. Mikaili- (është i ngarkuar me zbritjen e shiut).
3. Israfili- (është i ngarkuar me fryrjen e surit).
4. Maliku- (rojtari i Xhehenemit).
5. Riduani- (rojtari i Xhenetit).
6. Munkeri dhe Nekiri- (janë të ngarkuar t’i marrin në pyetje të vdekurit në varrë lidhur me Allahun dhe të Dërguarin e Tij).
7. Prej melekëve tjerë janë edhe: bartësitë e ardhshit, melekët që i ruajnë njerëzit, melekët që i regjistrojnë veprat e njerëzve, etj.

2. Sa kushtet duhet plotësuar për t’u pranuar besimi dhe veprat tona, dhe cilat janë ato kushte!?
2. – Për t’u pranuar besimi dhe veprat tona, duhet plotësuar dy kushte, e ato janë:
a. Sinqeriteti -( Bërja e çdo vepre për hirë të Allahut si dhe të larguarit nga syefaqësia dhe dyftyrësia gjatë kryerjes së veprave).
b. Pasimi Kur’anit dhe Sunetit -( Si në besim poashtu edhe gjatë  kryerjes së veprave).

3. Çka është munafikllëku (dyftyrësia)!?
3. –  Shfaqja e imanit (besimit) para njerëzve, kurse në zemrën e tij fsheh kufrin (mosbesimin).

4. Çka është syefaqësia!?
4. – Të vepruarit e ndonjë vepre për ta parë njerëzit apo për të marrë lëvdata nga njerëzit.

5. Çfarë nënkuptojmë me fjalën,- “Sunet”,- !?
5. – Me fjalën sunet nënkuptojmë: fjalët, veprat dhe pëlqimet e Muhamedit,- salallahu alejhi ue selem.

6. Ceki disa nga mëkatet e mëdha!?
6. – Shirku, Vrasja, Imoraliteti, Gënjeshtra, Vjedhja, Dëshmia e rrejshme, Betimi i rrejshëm, Mosrrespektimi i prindërve, Ngrënia e Kamatës, Ngrënia e pasurisë së jetimit, Alkooli, Bixhozi, Magjia, Ikja nga beteja etj.

7. Si u përgjigj pejgamberi alejhi selam kur e pyetën se ç’është Imani!?
7. – Pejgamberi alejhi selam kur u pyet se ç’është imani, ai tha:
“Iman është të besosh në Allahun, në melekët e Tij, në librat e Tij, në të dërguarit e Tij, në Ditën e Gjykimit dhe të besosh në kaderin d Tij (të besosh se Allahu ka caktuar çdo gjë, qoftë e mirë apo e keqe.” (Shënon Imam Muslimi).

8. Sipas Ehli Sunetit dhe Xhematit imani shtohet dhe paksohet apo jo? Dhe nëse po,atëher me çka shtohet dhe paksohet imani!?
8. – Sipas Ehli Sunetit dhe Xhematit imani shtohet dhe paksohet.
– Imani shtohet me kryerjen e obligimeve, veprave vullnetare dhe largimin nga ndalesat-haramet.
– Ndërsa, imani pakësohet me moskryerjen e obligimeve dhe veprimin e ndalesave (harameve).

9. Çfar kuptimi ka fjala La ilahe il-lAllahu tek Ehli Suneti dhe Xhemati!?
9. – Fjala  La ilahe il-lAllah tek Ehli Suneti dhe Xhemati e ka këtë kuptim: ” Askush dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut xhele veala.

10. Si e përkufizuan imanin Ehli Suneti dhe Xhemati!?
10. –  Ehli Suneti dhe Xhemati për imani thonë se është: ” Imani është besim me zemër, shqiptimi me gjuhë si dhe veprimi me gjymtyrë.

11. Sa degë ka Imani (besimi) dhe cila është dega me lartë dhe dega me e ulët e imanit, ashtu siç ka ardhur në hadithë!?
11. – Muhamedi,- salallahu alejhi ve selem!,- ka thënë: ” Imani ka shtatëdhjetë e ca degë, më e larta prej tyre është të thënurit (fjala) ” La ilahe il-lAllah”, ndërsa dega më e ulët e imanit është largimi (heqja) e pengesës nga rruga. E, edhe turpi është degë e imanit-besimit.” (Muslimi).

12. Kush llogaritet njeri mosmirënjohës!?
12. – Njeriu i cili harron mirësitë e panumërta që Allahu ia dhuron atij.

Burimi; albislam.com

Autori: Fet-hu Rrahman Muhamed Hasen Xhemil
Nga arabishtja: Suad B. Shabani

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 12

0 190