NJIHE FENË TËNDE (PJESA E PESËMBDHJETË)!

NJIHE FENË TËNDE (PJESA E PESËMBDHJETË)!

0 605

1. Kush e vrau Omerin,- Allahu qoftë i kënaqur me të!
1. Ebu Lu’lueh i cili ishte Mexhusij.

2. Në cilin vit ka ndodhë lufta e Jermukut?!
2. Në vitin 15Hixhrij.

3. Kur ka ndodhë lufta e Kadisijes!?
3. Në vitin 15Hixhrij.

4. Sa vjeç ishte Othmani,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- kur e pranoi Islamin!?
4. 34vjeç ishte Othmani kur pranoi Islamin

5. Kush iu përgjigj thirrjes së Ebu Bekrit në Islam!?
5. Othman ibn Afani, Zubejr ibn Avami, Talha bin Ubejdullahi, S’ad ibn Vekasi, Abdurrahman ibn Aufi, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë!
(Për të gjithë këta është bërë sebeb Ebu Bekri duke i thirrur secilin nga sahabët e lartpërmendur ne pranimin e Islamit dhe të gjithë këta iu përgjigjën ftesës së Ebu Bekrit).

6. Kur vdiq Othmani,- Allahu qoftë i kënaqure të!
6. Dita: E Xhuma.
Data: 10 Dhul Hixheh.
Viti: 35 Hixhrij.

7. Çfarë nënkuptojmë me “muxhizen”?!
7. Muxhizeja është mrekulli nga ana e Allahut,- xhele veala dhuruar pejgamberëve të Tij për ta vërtetuar misionin e tyre hyjnor dhe vërtetësinë e tyre pejgamberike karshi popujve të tyre.

8. Kush llogaritet faltar?!
8. Ai i cili pretendon se e dinë të fshehtën dhe atë që gjendet në shpirtrat e njerëzve.

9. Kush llogaritet Kurban?!
9. Kurban llogaritet prerja e lopës, devesë ose deles ditën e Kurban Bajramit duke pasur për qëllim kryerjen e obligimit dhe afrimit tek Allahu me këtë iradet (prerje të kurbanit).

10. Çfarë lejohet të vriten në harem?!
10. Në harem lejohet të vriten:
1.Gjarpëri, nepërka.
2. Korbi, skifteri.
3. Mini.
4. Qeni tërbuar, qeni endacak.
5. Akrepi.

11. Për kë u dërgua Muhamedi,- salallahu alejhi ve selem,- si pejgamber!?
11. Muhamedi,- salallahu alejhi ve selem!,- u dërgua si pejgamber për njerëzit dhe xhinët deri në përfundimin e kësaj bote (ardhjen e kiametit).

12. Kush i bëri konak në shtëpinë e tij Muhamedit,- alejhi selam!,- ditën e parë kur u shpërngul nga Mekeja në Medine?!
12. Ebu Ejub El Ensari,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

13. Si e ka emrin Ebu Hurejra,-Allahu qoftë i kënaqur me të!?
13. Emri i tij është: Andurrahman bin Sahr ed Deusi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!

14. Në cilit vit bëri hixhret Pejgamberi,- alejhi selam!?
14. 16Korrik, viti 624Miladij.

15. Cila është dispozita e namazit të xhenazes?
15. Dispozita e namazit të xhenazes është farz kifaje.

16. Si ndahen hadithet?!
16. Hadithet ndahen në:
1. Sahiha( të vërteta).
2. Hasene( të mira).
3. Daife( të  dobëta).

17. Sa kushte posedon Islami dhe cilat janë ato?!
17. Islami posedon pesë kushte, e ato janë:
1. Dëshmia se nuk ka të adhruar me të drejt pos Allahut dhe se Muhamedi alejhi selam është i dërguar i Tij.
2. Falja e Namazit.
3. Dhënia e Zeqatit.
4. Agjërimi i Ramazanit.
5. Kryerja e Haxhit.

18. Çfarë gjuhe do të flasin banorët e xhenetit?
18. Gjuhën arabe.

19. Çfarë kemi për qëllim kur themi dita e çlirimit?
19. Dita e çlirimit të Mekes është për qëllim.

20. Kush janë imamët kryesor e katër medh-hebeve?!
20.
1. Imam Ebu Hanife.
2. Imam Maliku.
3. Imam Shafiu.
4. Imam Ahmed ibn Hanbeli.

Allahu qoftë i kënaqur me ta!

Shiko: Es Siretu en Nebevijeh të Ibni Kethirit, 1/437.

Burimi; albislam.com

AUTOR: FET-HU RRAHMAN MUHAMED HASEN EL XHEMIL

NGA ARABISHTJA: SUAD B. SHABANI

GJITHASHTU NË ALBISLAM