NJIHE FENË TËNDE (PJESA E TETË)!

NJIHE FENË TËNDE (PJESA E TETË)!

0 983

1. Sa është numri i shtresave të Xhehenemit ditën e llogarisë?

1. Shtatë.

3. Cila ishte motra e parë medicinale në Islam?

3. Refide binti Sa’d el Eslemijeh. Allahu qoftë i kënaqur me të.

4. Kur themi -, “Shirku i vogël”,- çfarë kemi për qëllim?

4. Syefaqësinë.

5. Kujt ia fali namazin e xhenazes, pejgamberi alejhi selam edhe pse xhenazja nuk ishte prezent?

5. Nexhashiut, mbretit të Abesinis.

6. Kush ishte i pari cili bëri kufër dhe u bë mendjemadh dhe nuk e zbatoi urdhrin e Allahut?

6. Iblisi (shejtani) Mallkimi i Allahut qoftë mbi të.

7. Çfarë pije do ti servohet banorëve të xhenetit?

7. Mjaltë, ujë, alkool i cili nuk dehë, ajran, qumësht.

8. Cilat janë kategoritë e caktuara me islam, të cilëve u takon zeqati?

8.1. Të varfërve (nevojtarëve). 2. Të ngratëve (që s’kanë fare). 3. Punonjësve (atyre që tubojnë zeqatin). 4. Atyre që duhet përfituar zemrat (që janë me besim të dobët). 5. Për të liruar një rob nga robëria. 6. Atyre që janë të zhytur thellë në borxhe. 7. Atyre që luftojnë (xhihadistëve) në rrugën e Allahut. 8. Atyre që kanë mbetur në rrugë.

9. Cilat janë dy gjëra të cilat lejohen në islam të hahen edhe nëse kanë ngordhur?

9. Karkaleci dhe peshku.

10. Kush e pranoi Islamin i pari prej çifutwve?

10. Abduallah bin selam Allahu qoftë i kënaqur me të.

11. Cila është dispozita e bërjes së nijetit me gojë( me zë) në Namaz?

11. Bërja e nijetit me zw në namaz është bidat (risi), sepse vendi i nijetit është në zemër.

12. Kush e filloi librin e tij të saktë të haditheve me hadithin,- “Veprat vlerësohen sipas nijetit,-“?

12. Imam Buhariu Allahu e mëshiroftë.

13. Pse u dënua dhe u burgos imam Ahmedi Allahu e mëshiroftë?

13. Sepse Imam Ahmedi e mohonte se Kurani ishte i krijuar. Ashtu siç ishte përhapur kjo ide në kohën e tij. Allahu e mëshiroftë Imam Ahmedin për qëndrimin e tij stoik se Kurani është fjalë e Allahut dhe nuk është i krijuar edhe pse u bërgos dhe u dënua megjithatë ai harroi veten e tij për një qëllim. Qëllimi i vetëm ishte i tij të dalë e vërteta ne pah (shesh) dhe ta kënaq Allahun xhele veala.

14. Kur kthehet njeriu në shtëpinë e tij i pastër nga gjynahet sikur foshnja e porsalindur nga barku i nënës?

14. Kur e kryen Haxhin duke mos i nëpërkëmbur dispozitat e Allahut.

15. Cili nga pejgamberët i bëri dua Allahut në këtë mënyrë,- ” Më kaploi belaja (sprova) e Ti je më mëshiruesi ndër mëshiruesit,-(Enbija, 83) ?

15. Ejubi alejhi selam .

16. Cila është fitneja më e madhe ?

16. Fitneja e Dexhallit.

17. Kush ishte sahabiu të cilin e vizitonin melaqet dhe e shoqëronin në udhëtim?

17. Imran bin Husajnin Allahu qoftë i kënaqur me të.

18. Si quhej xhamia të cilën e ndërtuan munafikët në kohën e Pejgamberit alejhi selam për ti përçarë muslimanët të cilët në atë kohë faleshin në Xhaminë Kuba?

18.Mesxhid ed Dirar (Xhamia e sherrit, mosbesimit dhe përçarjes: shiko më gjerësisht suren Teube: ajetet 107,108,109,110).

19.Kush llogaritet ligjëruesi i Pejgamberëve alejhimu selam?

19. Shuajbi alejhi selam.

20.Sa melaqe do ta bartin arshin ditën e Kiametit ashtu si na ka lajmëruar Allahu në Kur’an?

20. 8 melaqe do ta bartin arshin ditën e kiametit.

21. Kush shkroi i pari në lëmin e hadithit?

21. Malik ibën Enes Allahu qoftë i kënaqur me të.

22. Kush është i ngarkuar për fryrjen e Surit?

22. Meleku Israfili alejhi selam. (Shiko suren Neml: 87, Nebe:18, Kaf:20, Kehf:99, Taha: 102 etj). 23. Cila ishte sureja e cila ia zbardhi flokët Pejgamberit alejhi selam ?

23. Sureja el Hudë.

24. Cili ishte argumenti i Jusufit alejhi selam, argument i cili shfajësonte Jusufin alejhi selam nga shpifja dhe kurthi i gruas se mbretit tw atëhershëm tw Egjiptit?

24. Këmisha (pjesa e prapme e këmishës e cila doli argument se Jusufi alejhi selam ishte i pastër).

25. Ashtu siç ka ardhur në hadith, kush llogaritet muhaxhir?

25. Muhaxhir llogaritet ai i cili bën hixhret (largohet) nga gjërat që i ka ndaluar Allahu xhele veala.

26. Cilat nga gratë është më e bereqetshmja ashtu siç ka ardhur në hadith?

26. Ajo grua e cila i kërkon burrit më së paku mehr (dhuratë martesore e dhuruar nga burri dhe e cila i takon gruas).

27. Kush ishte i pari që ndërtoi burg në Islam?

27. Aliu Allahu qoftë i kënaqur me të.

28. Si quhej shpella në të cilën pejgamberi alejhi selam pushoi dhe u fsheh aty nga jobesimtarwt gjatë hixhretit (shpërnguljes) për në Medine me Ebu Bekrin, Allahu qoftë i kënaqur me të!?

28. Shpella Theur.

29. Cila ishte mrekullia më e madhe dhe e cila do vazhdoj deri në kiamet si mrekulli e veçantë dhe afatgjate e Muhamedit alejhi selam?

29. Kurani famëlartë.

30. Kush ishte ai i cili i shëronte njerëzit nga sëmundja e lëkurës, verbërisë dhe ngjallte të vdekurin të gjitha këto i bënte me urdhrin e Allahut xhele veala?

30. Isai alejhi selam . (Shiko më gjërësisht ajetin 110 të sures el Maide).

31. Gjatë kryerjes së haxhit, haxhilerwt bashkojnë namazin e akshamit me namazin e jacisë, cili është ai vend?

31. Haxhilerwt bashkojnë namazin e akshamit me namazin e jacisë në Muzdelife.

32. Leximi i cilës sure e mbron besimtarin nga fitneja e dexhallit?

32. Leximi i sures Kehf.

33. Cila është xhamia e parë e ndërtuar për njerëzit?

33. Mesxhidul Harami në Meke (Qabeja).

34. Cila ishte gjidhënëja e Pejgamberit alejhi selam?

34. Halime binti Sa’d Allahu qoftë e kënaqur me të.

35. Ceke njërin nga emrat e Medines?

35. Tajibeh (e mirë, e pastër).

36. Në cilin drejtim për herë të parë faleshin apo e posedonin kiblen muslimanët para drejtimit kah Qabeja, Mekeja?

36. Bejtul Makdisi (Meshxidul Aksaja në Palestinë).

37. Sa rrotullime duhet ti bëjë Haxhiu gjatë Haxhit apo Umres në Tavafin rreth Qabesë dhe gjatë Sajit?

37. Shtatë rrotullime në Tavaf dhe shtatë rrotullime në Saj.

38. Cili është namazi i parë që e falën muslimanët pas ndërrimit të kibles?

38. Namazi i ikindisë.

39. Ceki disa nga mësuesit e imam Buhariut?

39. Ali ibn Medini, Ahmed ibn Hanbeli, Jahja ibn Meini, Muhamed ibn Jusuf el Ferjabi, Meki Ibrahim el Belhi, Muhamed bin Jusuf el Bikendi, Is’hak ibn Rahuveja,- Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë!

40. Ceki disa nga nxënësit e imam Buhariut?

40. Muslimi, Tirmidhiu, Nesaiu, Ebu Zur’ah, Ebu Hatim err Rrazijan, Mensur bin Muhamd el Bezdevi, Hamad bin Shakir, Ibrahim bin Makl, Muhamed bin Jusuf,Ibn Huzejme, Ebuk Bekr bin Ebi Dunja,- Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë!

Burimi; albislam.com

AUTORI: FET-HU RRAHMAN MUHAMED HASAN XHEMIL

NGA ARABISHTJA: SUAD BURHAN SHABANI MEDINE, 2013.

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 288

0 87