NJIHE FENË TËNDE (PJESA E TREMBËDHJETË) !

NJIHE FENË TËNDE (PJESA E TREMBËDHJETË) !

0 661

1. Çfarë duhet të themi kur zgjohemi nga gjumi!?
1. – Muslimani kur zgjohet nga gjumi, e përkujton Allahun e Lartësuar duke thënë: 
الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور
Elhamdu lila hil ledhi ahjana ba’de ma ematena ue ilejhin nushur

” I falënderuar qoftë Allahu, i Cili na ringjalli pasi na e mori shpirtin! 
Në dorën e Tij është ringjallja.” 
Argument për këtë:

Transmetohet nga Hudhejfe ibnul Jemani,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- i cili ka thënë: ” Pejgamberi,- alejhi selam,- kur zgjohej nga gjumi  thoshte: ” I falënderuar qoftë Allahu, i Cili na ringjalli pasi na e mori shpirtin!  Në dorën e Tij është ringjallja.”
(Shejh Albani thotë se hadithi është Sahih).

2. Cilat janë dy suret e Kur’anit, leximi i të cilave mbron me lejen e Allahut njeriun nga çdo sherr, dhe pse u quajtën suret mbrojtëse!?
2. – Sureja el Felek dhe Nas.

3. Sa vite e thirri popullin e tij në Islam Nuhi alejhi selam!?
3. – 950 vite.

4.  Cila është sureja në të cilën Allahu përmendi tre lloje të njerëzve, dhe cilat janë ato lloje!?
4.   – Sureja el Fatiha. 
Ndërsa tre lloje të njerëzve që i ka përmendur dhe cekur Allahu në këtë sure janë:
1. Muslimanët.
2. Jahuditë.
3. Krishterët.

5. Pejgamberi alejhi selam thotë: ” Nuk do të hyjë në Xhenet nemami, kush është nemami!?
5. – Bartësi i fjalëve.
Ai i cili bartë fjalët në mesin e njerëzve.

6. Cila është dispozita e telbijes në Haxh!?
6. – Dispozita e telbijes (të thënurit Lebejk Allahume Lebejk….)  është Sunet.

7. Çfarë kemi për qëllim kur themi plotësimi i abdesit!?
7. – Marrja e abdesit duke plotësuar obligimet dhe sunetet e abdesit(ashtu siç ka porosit Allahu dhe i dërguari i Tij).

8. Pejgamberi alejhi selam i këshilloi ata që nuk kanë mundësi për t’u martuar me një ilaç efektiv, që nëse e përdorin do të kenë sukses(ta ruajnë moralin), cili është ilaçi apo porosia!?
8. – Agjërimi.
Muhamedi alejhi selam i këshilloi ata që s’kanë mundësi për t’u martuar që të agjërojnë.

9. Kush do ta ketë dënimin më të lehtë prej banorëve të Xhehenemit!?
9. – Ebu Talibi, mixha i Pejgamberit alejhi selam.

10. Cila është dispozita e marteses Mut’a( afatshkurte,me periudhë të shkurt kohore)  në Islam!?
10. – Haram( e ndaluar rreptësisht).

11. Allahu thotë: ” Zemra nuk gënjen për atë që ka parë”.(Sure en Nexhm: 11), për cilën zemër është fjala në këtë ajet!?
11. – Për zemrën e Muhamedit,- salallahu alejhi ve selem!

12. Allahu thotë: ” Betohem për malin Tur(të Sinait), dhe Librin e shkruar në rreshta”(Surja et Tur: 1-2), për cilin libër është fjala në këtë ajet!?
12. – Është fjala për Kur’anin e Madhërishëm.

13. Në cilën luftë tha Pejgamberi alejhi selam: ” Un jam pejgamber i Allahut, nuk gënjej, un jam ibni (i biri) Abdul Mutalib!?
13. – Në luftën e Hunejnit.

14. Në cilin vend nuk ka mundësi kurrë të hyjë Dexhalli!?
14. – Në Medine.

15. Cila ishte gruaja e mixhës së Pejgamberit alejhi selam  më me pozitë në mesin e grave kurejshite!?
15. – Atikja.

16. Ceke një sahabike e cila transmetonte nga Pejgamberi alejhi selam!?
16. – Nevara binti Malik el Ensarije.

17. Kush ishte sahabiu i parë i vrarë në xhihad (luftë në rrugën e Allahut!?
17 – Mikdad ibn Amrun,- Allahu qoftë i kënaqur me të!

18. Sa fëmijë kishte pejgamberi alejhi selam dhe kush ishin ata!?
18. – Pejgamberi alejhi selam kishte shtatë fëmijë.
Ata ishin:
1. Ibrahimi.
2. Rukija.
3. Umu Kulthumi.
4. Fatimja.
5. Zejnebja.
6. Abdullahu.
7. Kasimi.

19. Kush ishte nëna e Ibrahimit djalit të Muhamedit,- salallahu alejhi ve selem)!?
19. – Marija el Kitbije (gruaja e Muhamedit,- alejhi selam) ,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

20. Përse për sahabët pejgamberi alejhi selam e zgjodhi Habeshen si vend hixhreti!?
20. – Sepse atje ishte një mbret i drejtë i cili nuk bënte zullum(padrejtësi). Ai ishte mbreti Nexhashiu Allahu qoftë i kënaqur me të.

21. Ku dhe si e adhuronte Muhamedi alejhi selam Allahun para shpalljes së pejgamberllëkut!?
21. – Në shpellën Hira. Adhuronte  Allahun sipas sheriatit dhe udhëzimeve të Pejgamberit Ibrahim alejhi selam.

22. Kush ishte ai të cilit Allahu i dhuroi shumë urtësi dhe e emëroi një sure në Kur’an me emrin e tij!?
22. – Lukman Hakimi Allahu qoftë u kënaqur me të.

23. Kur themi et taharetu, çfarë është për qëllim!?
23. – Është për qëllim apo bëhet fjalë për dy pastrimet: guslin dhe abdestin.

24. Çka është el besmeletu!?
24. – El Besmele është thënia:
” Bismi Lahi err Rrahmani err Rrahimi, ( Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit).

25. Çka është el istiadhetu!?
25. – Istiadhe është thënia: “ 
Eudhu bilahi minesh shejta’ nirr rraxhim”, ( Strehohem tek Allahu që të më mbrojë nga shejtani i mallkuar).

Burimi; albislam.com

Autor: Fet-hu Rrahman Muhamed Hasen Xhemil

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

GJITHASHTU NË ALBISLAM