NJIHE FENË TËNDE(PJESA E SHTATË)!

NJIHE FENË TËNDE(PJESA E SHTATË)!

0 902

1. Kush llogaritet dita e prezantimit?

1. Dita e Arafatit.

2. Kush llogaritet i pari i cili mori iniciativën e shkrimit të hadithit?

2. Omer ibn Abdul Azizi,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

3. Kush llogaritet ligjëruesi i Pejgamberit, alejhi selam?

3. Thabit ibn Kajsi.

4. Defino se çka është hadithi Kudsij?

4. Hadithi Kudsij është ajo që vjen nga Allahu me kuptim kurse me shprehje nga ana e Muhamedit, salallahu alejhi ve selem.

Hadithi Kudsij është me kuptim dhe shprehje nga Allahu por nuk gjendet në Kuran. Dhe ne atë formë transmetohet nga Pejgamberi alejhi selam.( mendimi i dytë).

5. Kush llogaritet zonja e Kurejshëve?

5. Hatixhja bija e Huvejlidit.

6. Çka është Tesnimi?

6. Emër i ujit – lumit në Xhenet.

7. Kush ishte i pari i cili e quajti Kuranin,- “Mus’haf”?

7. Ebu Bekri, radijallahu anhu.

8. Kush bëri tavaf rreth Qabes për herë të parë?

8. Melaiket.

9. Kush është për qëllim kur themi për një hadithë “Mutefekun alejhi”?

9. Buhariu dhe Muslimi.

10. Kush ishte komandanti i parë i ushtrisë në Islam?

10. Hamzetu ibn Abdul Mutalib,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

11. Kush ishte sahabiu i cili mori nofkën Shpata e Allahut?

11. Halid ibn el Velidi,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

13. Në cilin vit hixhrij ishte haxhi Lamtumirës?

13. Në vitin e dhjetë sipas hixhretit ishte haxhi Lamtumirës.

14. Cili prej komandantëve musliman ndërtoi qytetin Kajravan?

14. Ukbeh ibn Nafi,- Allahu qoftë i kënaqur me të.

15. Ceke njërin nga shtetet e gadishullit arabik i cili është i përmendur në Kuran?

15. Egjipti (Misr).

16. Kush e vrau Umeje ibn Halefin?

16. Bilal ibn Rebah Allahu qoftë i kënaqur me të.

17. Kush është Hamaletul Hatab?

17. Ajo është Ummu Xhemil motra e Ebu Sufjan bin Harbit dhe ishte gruja e Ebu Lehebit.

18. Kush është ishte poeti i Muhamedit salallahu alejhi ve selem?

18. Hasan ibn Thabit.

19. Kush është më i thirruri për të dalë imam në mesin e njerëzve?

19. Ai i cili din më shumë përmendsh pjesë nga Kurani.

20. Kur mbyllet dera e pendimit?

20. Kur lind dielli nga perëndimi dhe kur tw del shpirti nga njeriu.

21. Cili nga namazet pranohet dhe është i saktë pa thirrjen e ezanit dhe bërjen e ikametit?

21. Namazi i Kurban Bajramit. Namazi i Fitër Bajramit. Dhe namazi i Xhenazes.

22. Cila është pema e bereqetshme emri i së cilës është përmendur edhe në Kuran?

22. Zejtuni (Ulliri).

23. Kush ishte ambasadori i parë në Islam ?

23. Mus’ab ibn Umejri Allahu qoftë i kënaqur me të.

24. Cila ishte gruja e parë e cila sakrifikoi për Fenë Islame?

24. Esma bija e Ebu Bekrit Allahu qoftë i kënaqur me ta.

25. Cila ishte gruaja e vetme e virgjër me të cilën u martua Pejgamberi, alejhi selam?

25. Aishja bija e Ebu Bekrit Allahu qoftë i kënaqur me ta.

26. Cila është sureja të cilën nëse e lexon, shejtani nuk ka mundësi të hyn në atë shtëpi?

26. Sureja el Bekare.

27. Cilat nga ditët e javës janë përmendur në Kuran?

27. Dita e Xhuma dhe e Shtune.

28. Cila luftë u quajt “Dita e dallimit të vërtetës dhe gënjeshtrës”?

28. Lufta e Bedrit.

29. Cilit udhëheqës musliman u bë i njohur emri i tij pas çlirimit të Kudsit?

29. Salahudin Ejubi Allahu e mëshiroftë.

30. Kush ishte udhëheqësi i parë i muslimanëve i cili urdhëroi të punohet dhe të vihet në fuqi viti hixhrij (hënor)?

30. Omer ibnul Hatabi, Allahu qoftë i kënaqur me të.

31. Si quhej vëllai Omer ibnul Hatabit i cili i parapriu Omerit në udhëzim (islam) si dhe në rënien dëshmor (shehid)?

31. Zejd ibnul Hatabi, Allahu qoftë i kënaqur me të.

32. Si quhej gruaja e cila ishte e para që u dënua për vjedhje me prerje të dorës?

32. Kulabetu el Mahzumijeh.

33. Kush është autor i librit,- “Xhamiul Bejani fi Tefsiril Kurani”.?

33. Ibni Xherir Et Taberi, Allahu e mëshiroftë.

34. Kush e ndërtoi Qabenë për herë ta parë?

34. Melaiket së pari e ndërtuan Qabenë, kurse vazhdimin e ndërtimit e bëri Ibrahimi alejhi selam.

35. Si e shkatërroi Allahu, azze vexhele Karunin?

35. Shiko ajetin në suren Kasas 81. “Po Ne atë(Karunin) dhe pallatin e tij i shafuam në tokë dhe veç Allahut nuk patu ndonjë që ta mbrojë atë e as vetë nuk pati mundësi të mbrohet“.

36. Cila nga gratë ra dëshmore (shehide) në Islam?

36. Sumeje ummi Ammar Ibni Jasir, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë.

37. Në cilën shtëpi Pejgamberi, alejhi selam, mbante tubime me muslimanët?

37. Në shtëpinë e Erkam bin Ebil Erkam el Mahzumiji.

38. Cili është pejgamberi më i zgjedhur dhe më i dalluar nga ana e Allahut, xhele veala?

38. Muhamedi, salallahu alejhi we selem.

39. Cila është nata më e begatshme dhe e veçuar nga ana e Allahut?

39. Nata e Kadrit.

40. Në cilën ditë nga ditët e javës do të bëhet Kiameti?

40. Ditën e Xhumasë.

41. Ku u zhvillua lufta e parë me shpata mes muslimanëve dhe jobesimtarwve?

41. Në luftën e Bedrit.

42. Sa herë bëri haxhin Muhamedi, alejhi selam?

42. Një herë dhe ai është haxhi lamtumirës.

43. Kush është autor i librit ,- “Telbisul Iblis”,-(Kurthat e Shejtanit)?

43. Abdurrahman Ibnul Xheuzi, Allahu e mëshiroftë.

44. Çfarë shpërblimi ka kryerja e umres në Ramazan?

44. Shpërblimin e Haxhit.

45. Cila grua e pejgamberit, alejhi selam, vdiq e fundit ?

45. Umu Selemeh Allahu qoftë i kënaqur me të.

46. Cila sure në Kuran fillon pa thënien e Bismilahit?

46. Sureja et Teube.

47. Kush është autor i librit Mjekësia Profetike?

47. Ibn Kajim el Xheuziu Allahu e mëshiroftë.

48. Cila është fjala më e mirë dhe më e lartë?

48. La ilahe ilAllah (Nuk të adhuruar me të drejtë pos Allahut).

49. Kush është zotëria i ajeteve në Kuranin Famëlartë?

49. Ajetul Kursij .

50. Kush ia la tërë pasurinë e tij Kurejshëve vetëm e vetëm mos ta pengonin dhe ta linin të lirë të bëjë hixhretin?

50. Suhejb err Rrumi, Allahu qoftë i kënaqur me të.

Burimi: albislam.com

AUTORI: FET-HU RRAHMAN MUHAMED HASAN XHEMIL

NGA ARABISHTJA: SUAD BURHAN SHABANI MEDINE, 2013

 

 

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 213

0 78