‘O ALLAH MË LLOGARIT LEHTË’

‘O ALLAH MË LLOGARIT LEHTË’

0 1095

Lutja “O Allah më llogarit me një llogarotje të lehtë”
اللهم حاسبني حسابا يسيرا
(Allahume hasibni hisaben jesiran)

Komentim i lutjes:

Është vërtetuar se Aisheja, radijAllahu anha, përcjell e thotë: i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kush pyetet gjatë llogarisë vetëm se është ndëshkuar”. Aisheja tha: i thashë: o i dërguar i Allahut, a nuk është që Allahu thotë: “Ai do llogaritet me një llogari të lehtë”. (Inshikak, 8). I tha: “Nuk është në fakt kjo llogari, por është vetëm se shfaqje (e veprave), ai që llogaritet në ditën e Kiametit vetëm se është dënuar.” Shënon Buhariu 2876.

Shkaku i kësaj lutje është se Aisheja, radijAllahu anha, kishte dëgjuar të dërguarin e Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, duke u lutur në namaz: “O Allah më llogarit me një llogaritje të lehtë.” Pasi që përfundoi, e pyeti: O i dërguari i Allahut, cila është ajo llogari e lehtë?” I dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, tha: “Të shikohet në librin e tij e të tejkalohet (falet), oj Aishe, kush llogaritet atë ditë do jetë i shkatëruar.”

I dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, shpjegoi kuptimin e kësaj lutje, se llogarotje e lehtë është vetë shfaqje e mëkateve të një besimtari para Allahut, i cili do i pohon ato mëkate, pa patur çasje ndokush tjetër të dëgjon, i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem ka thënë: “Do ketë prej jush që do afrohen afër Zotit, saqë të vëndojë krahun e Tij mbi të e i thotë: Ke vepruar kështu e kështu? Thotë: Po. I thotë: Ke vepruar kështu e kështu? Thotë: Po. I pohon të gjitha. I thotë: Unë t’i kam mbuluar ato në dynja, e t’i fali ato sot.” Shënon Buhariu 6070 dhe Muslimi 2768.

Burimi: albislam.com

Përktheu: Hoxhë


Shpend Zeneli

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 209

0 234