O ALLAH NA DHURO QËNDRUESHMËRI NË KËTË FE

O ALLAH NA DHURO QËNDRUESHMËRI NË KËTË FE

0 1006

Të kërkosh stabilitet në fe nuk vlen vetëm se për atë i cili ka rënë në devijim, por vlen për atë  i cili ecë në rrugën e drejtë, ngase i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, dhe shokët e tij, ishin të udhëzuar, dhe udhëzues për të tjerët, dhe shumë shpeshtonin lutjet duke kërkuar qëndrueshmëri, andaj ke kujdes të mos e anashkalosh një gjë të tillë, që të jesh shumë larg nga rrëshqitja prej rrugës së vërtetë.

Të gjithë muslimanët kërkojnë nga Allahu t’i udhëzon ata në rrugën e drejtë gjatë namazeve ditore, herë pas here: “Na udhëzo në rrugën e drejtë, rrugën e atyre që i begatove, jo në të atyre që kundër veti tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që e humbën veten.” Fatiha 6,7.

Mundohu të bësh dua me: “Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhuro mëshirën Tënde, pse vetëm Ti je dhuruesi i madh”. Ali Imran 8.

Është vërtetuar nga i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, se ai është lutur duke thënë: “O Allahu im! Lëvizës i zemrave, na kthe zemrat tona kah adhurimi ndaj Teje.” Dhe shumë shpesh lutej me këtë lutje: “O Rrotullues i zemrave, na I përqendro zemrat tona në fenë Tënde.”

Abdullah Said

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 139

0 316