PERLA URTËSIE TË IMAMIT SERRIJ SEKATIJ EL BAGDADI (160H-257H)

PERLA URTËSIE TË IMAMIT SERRIJ SEKATIJ EL BAGDADI (160H-257H)

0 1042

* Kush vepron kështu e ka plotësuar imanin:

– hidhërohet por hidhërimi nuk e largon nga rruga e drejtësisë dhe e së vërtetës

– ka arritur në mirësi dhe ajo nuk e bën të gënjejë dhe të bëj padrejtësi

– është i varfër por nuk e zgajt dorën e tij drejtë asaj që nuk është e tij.

* Falënderimi bëhet në tre mënyra: me gjuhë, me trup dhe me zemër

-zemra është e vetëdijshme se gjithë mirësitë janë prej Allahut ﷻ

-trupi nuk angazhohet përveç në atë që e është përulje ndaj Allahut ﷻ

-gjuha gjithmonë shqipton falënderim ndaj Allahut ﷻ.

* Katër cilësi e ngritin njeriun: Dituria, edukata, ndershmëria dhe besnikëria.

* Pesë gjëra kanë bukuri të veçantë:

– të qash për mëkatet tuaja

– ti përmirësosh mangësitë që i ke

– nënshtrimi ndaj Allahut i cili i njeh të gjitha fshehtësitë

– largimi i errësirës nga zemrat tona

– mos u bë shalë e ëndjeve tuaja.

* Kush dëshiron ta ruajë fenë e tij, ta pushojë zemrën dhe trupin, ti pakësojë brengat le të qëndrojë larg njerëzve (le të kalojë disa çaste në vetmi).

* Edukata jote është përkthyesi i arsyes që e posedon. (Sjellja që ke flet për sa i mençur je).

* Njeriu është kapur në kurth atëherë kur është i verbër për mangësitë e tij por i zbulon mangësitë e të tjerëve.

* Kur ndaj vetes do jesh i mëshirshëm sikur ndaj fëmijëve, atëherë kemi shpresë për lumturi në botën tjetër.

* Dëshiron të jesh i respektuar, bëhu i devotshëm.

* Është mashtruar ai që i ka humbur ditët e jetës me fjalën ka kohë.

* Ruaju që të mos përhapet fama jote dhe të ngelin të fshehta mangësitë tuaja.

* Tevekul-li i vërtetë është ti kuptosh dhe të bindesh në fjalët la haule (s’ka lëvizje) ve la kuvvete (dhe s’ka forcë) il-la bil-lah (përveç me Allahun ﷻ, me ndihmën e Tij)

* Ruajtja e veprës së mirë nga prishja është më e vështirë së sa vet vepra.

* Në Ditën e gjykimit më së shumti do pendohen ata që thoshin ka kohë…

Burimi: www.alukah.net / albislam.com

Përktheu: Talha Kurtishi

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 283