PESË GJËRAT QË TË PËRFORCOJNË NË KOHËN E SPROVAVE!!

PESË GJËRAT QË TË PËRFORCOJNË NË KOHËN E SPROVAVE!!

0 1569
  1. Leximi dhe meditimi i Kuranit dhe të vepruarit me të.

Allahu i Madhëruar thotë: “Ne ta kemi shpallur kështu për të forcuar zemrën tënde”. Furkan 32.

  1. Leximi i historisë dhe i rrëfimeve të Pejgamberëve.

Allahu i Madhëruar thotë: “Ne po t’i tregojmë ty disa nga historitë e të dërguarve, për të ta forcuar zemrën”. Hud 120.

  1. Të vepruarit me dituri.

Allahu i Madhëruar thotë: “E sikur të vepronin ata siç këshilloheshin, kjo për ata do të ishte më mirë dhe do të ishin më të fortë në besim”. Nisa 66.

  1. Duaja.

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, e shpeshtonte lutjen: “Ti që i rrotullon zemrat, përforcoje zemrën time në fenë tënde”

  1. Shoqëria e mirë.

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe qëndro me ata që i luten Zotit të vet në mëngjes dhe mbrëmje, duke dëshiruar Fytyrën (kënaqësinë) e Tij dhe mos i shmang sytë nga ata (tek të tjerët), duke dëshiruar stolitë e shkëlqimin e kësaj jete”. Kehf 28.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 139

0 316