PO TI SI I KE PUNËT ME FALJEN E NAMAZIT Në XHAMI?!

PO TI SI I KE PUNËT ME FALJEN E NAMAZIT Në XHAMI?!

0 656

Transmetohet nga Ebu Hurejra,-Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se një burrë i verbër tha: 
“O i Dërguari i Allahut! Unë nuk kam njeri të më bjeri(shpie,dërgoje) në xhami. Pastaj i kërkoi të Dërguarit,- salallahu alejhi ve selem!,- që ti jepte leje për tu falur në shtëpi dhe ai,- salallahu alejhi ve selem!,- e lejoi.
Por kur ai ktheu shpinën, i Dërguari,- salallahu alejhi ve selem!,- e thërriti dhe i tha: A e dëgjon ti ezanin? Po, tha ai. Atëherë përgjigjju thirrjes së tij.”
Hadithi Sahih. Shënuar nga Muslimi, Nesaiu etj,- Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë!.

Transmetohet nga Amër bin Ummi Mektum,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se ka thënë: “Thashë: O i Dërguari i Allahut! Unë jam i verbër dhe e kam shtëpinë time larg Xhamisë, ndërsa ndihmuesi që kam nuk më përshtatet, a më gjen ndonjë lehtësim që të falem në shtëpi?  Ai,- salallahu alejhi veselem!,- tha: A e dëgjon ezanin? Po, tha ai. Atëherë nuk gjej lehtësim për ty.”
Hadithi Sahih.
Shënuar nga Ahmedi, Ebu Davudi dhe Ibën Maxhe,- Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë!.

Transmetohet nga Abdullah bin Mesudi,- Allahu qoftë i kënaqur prej tij!,- se ka thënë:
“Nuk gjejë kënd prej nesh që të mos prezentonte namazin e sabahut dhe të jacisë, përveç ndonjë hipokriti të njohur. Kishte njerëz që vinin të mbajtur për krahu nga dy burra, deri sa vendosej në saf (në rradhë).”
Hadithi Sahih.
Shënuar nga Ahmedi, Muslimi, Ebu Davudi, Nesaiu dhe Ibën Maxhe.

Transmetohet nga Ibën Omeri,- Allahu qoftë i kënaqur me ta!,- se ka thënë: I Dërguari i Allahut,- salallahu alejhi ve selem!,- ka thënë: “Namazi me kolektiv(xhemat) është më i mirë se namazi vetëm, me njëzet e shtatë gradë.”
Hadithi Sahih.
Shënuar nga imam Ahmedi, Buhariu,Muslimi,- Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë!.

Transmetohet nga Ibën Omeri,- Allahu qoftë i kënaqur me ta!,- se i Dërguari i Allahut,- salallahu alejhi ve selem!,- ka thënë: “Nëse gratë e juaja ju kërkojnë që të shkojnë në xhami në namazet e natës, jepuni lejë atyre.”
Hadithi Sahih.
Shënuar nga Ahmedi, Buhariu, Muslimi , Ebu Davudi, Tirmidhiu, Nesaiu,- Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë!.

Transmetohet nga Ebu Musa,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se ka thënë: i Dërguari i Allahut,- salallahu aeljhi ve selem!,- ka thënë: “Njeriu i cili shpërblehet me shpërblim më të madh për namazin e tij, është ai që e ka rrugën më të gjatë deri në Xhami.
Hadithi Sahih.
Shënon Imam Muslimi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!.

Transmetohet nga Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kënaqur prej tij!,- se Muhamedi,- salallahu alejhi ve selem!,- ka thënë: “Kur dikush nga ju të falet imam i njerëzve, ta lehtësojë namazin pasi që në mesin e tyre gjenden të dobët, të sëmurë dhe të moshuar. Ndërsa kur të falet vetëm le ta zgjasë sa të dojë.”
Hadithi është Sahih.
Shënuar nga imam Ahmedi , Buhariu , Muslimi me nr. 185/467, Ebu Daudi, Tirmidhiu dhe Nesaiu,- Allahu qoftë i kënaqur me të!.

Përkthim: Suad Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 283