POHIMI SE ALLAHU FLET

POHIMI SE ALLAHU FLET

0 540

Adij ibn Hatim, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Secilit prej jush do i flet Allahu, mes tyre nuk do ketë përkthyes, e as pengesë që e fsheh.” Shënon Buhariu

Kuptimi i përgjithshëm i hadithit

I dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, kishtë një kujdes të jashtëzakonshëm për të sqaruar gjendjen e besimtarëve në botën tjetër, gjendjen e lumtuisë dhe kënaqësisë, asnjëherë nuk ndalonte të sillte disa skena nga ajo kënaqësi dhe sferat e saj. Në këtë hadith i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, përmendi një prej kënaqësive më të mdha me të cilat Allahu e begaton besimtarin ditën e Kiametit, e që është të folurit me Allahut e Madhëruar, e dëgjimin e zërit të Tij pa ndonjë ndërmjetësues, vërtetë është një dhunti e madhe për atë që mediton rreth saj. Njeriu ndihet i qetë gjatë bisedës me një dashamir të tij, si dhe të folurit me një mbret prej mbretërve të kësaj bote për të është një gjë madhëshotre, e si është kur ai do flet me Mbretin e mbretërve dhe Krijuesin e tyre, vërtetë është një dhunti për të cilën do i kushton vëmedje që ta arrijë ai i cili e kupton vlerën e saj , e të vepron çdo gjë që e bën të jetë meritor i bisedës me Zotin e e Madhëruar.

Që këtu erdhi përgëzimi profetik për të folurit të Allahut me robërit e Tij besimtar, që t’i nxit ata që ta arrijnë këtë nderim fisnik, pozitë të lartë, e të veprojnë vepra të mira që i bëjnë krenarë për takimin me Allahun, të pa turpëruar për punët e mëkatet  e vepruara.

Dobi nga hadithi

  1. Pohimi i të folurit të Allahut e Mdhëruar me robërit e Tij.
  2. Nderimi i besimtarëve me të folurit me Zotin e botëve.
  3. Besimtarët do shikojnë në Zotin ditën e Kiametit.
  4. Dëgjimi i fjalës së Allahut, dhe kuptimin e atyre fjalëve pa ndërmjetësues.

HADITHI I TETËMBËDHJETË

DYZET HADITHE RRETH BESIMIT (AKIDES)

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM