Poqëse jap zeqatin, a duhet ta informoj se është pasuri e zeqatit, personin që meriton ta merr atë?

Poqëse jap zeqatin, a duhet ta informoj se është pasuri e zeqatit, personin që meriton ta merr atë?

0 516

Pyetja: A është e detyrueshme që të përmendet fjala “zeqat” kur ia jep ndokujt, pra të thuash: Mere, ky është zeqat?

Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut

Fillimisht: Zeqati i pasurisë ka të caktuar individët të cilëve u jipet, andaj nuk lejohet të jipet për dikë tjetër. Këta i ka përmendur Allahu në fjalën e Tij: “Zeqati u takon vetëm të varfërve, të gjorëve dhe atyre që e mbledhin atë (rrogë e nëpunësit që punon në atë lëmë), dhe atyre që duhet përfituar zemrat (në islamizëm); dhe për lirim nga skllavëria, dhe të ngarkuarve në borxhe, dhe për rrugën e Allahut, dhe udhëtarit të rastit. Këto janë dispozitat, e Allahut. Se, me të vërtetë, Allahu është i Plotëdijshëm dhe i Gjithëdijshëm.” Teube, 60

Dy: Nuk detyrohet personi që e jep zeqatin të informon personin që ia jep se është pjesë e zeqatit, e disa nga Malikitë e konsiderojnë një gjë të papëlqyer, kështu thotë edhe Imam Ahmedi dhe medh’hebi Shafii.

Neveviu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Nëse poseduesi, apo dikush tjetër në vend të tij jep zeqatin tek meritorët, dhe nuk thotë se është zeqat, apo nuk ka deklaruar asgjë, pranohet si zeqat, dhe është me vend, ky është mendimi më i saktë i njohur të cilin e kanë shumica, këtë çështje kështu e ka deklaruar edhe imami i dy haremeve (el Xhuvejni) dhe të tjerë.” Nga libri : Mexhmu’ 6/233.

Ibn Kudame, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Nëse e jep zeqatin tek një person që mendon se është i varfër, nuk ka nevojë që t’ia bën me dije se është pjesë e zeqatit. Haseni ka thënë: A dëshiron ta nënçmosh?! Mos i trego. Nga libri : El Mugni, 2/508.

Mirëpo! Nëse personi që e jep e di se ai që e merr nuk pranon që të jetë pasuri e zeqatit, dhe poqëse e kupton se është pjesë e zeqatit nuk e merr, atëherë duhet që të informohet se është pjesë e zeqatit, më pas nëse ai dëshiron e merr e nëse dëshiron e refuzon.

Është pyetur shejh Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë, për personin që jep zeqat pa treguar se është pasuri e zeqatit? Është përgjigjur: Nuk ka gjë të keqe nëse jep zeqatin për meritorët pa i treguar se është zeqat, nëse personi që e merr zakonisht e merr dhe e pranon atë, e nëse është prej atyre që nuk e pranojnë, atëherë duhet treguar se është prej zeqatit, që të jetë i informuar, e ai ta pranon apo ta refuzon.” Nga : Mexhmu’u fetava Shejh Uthejmin 18.

Allahu e di më së miri

Burimi: albislam.com / Islamqa.info

Përktheu: Shpend Zeneli