Pyetje: ç ‘duhet të bëjë ai i cili ka harruar të jep zekatul fitrin?

Pyetje: ç ‘duhet të bëjë ai i cili ka harruar të jep zekatul fitrin?

0 1081

Pyetje: ç ‘duhet të bëjë ai i cili ka harruar të jep zekatul fitrin?

Përgjigje: dhënia e zekatul fitrit para faljes së namazit të bajramit është detyrim. Ai që për shkak harresës nuk e ka kryer këtë obligim para namazit, nuk ka ndonjë ngarkesë tjetër përpos që të jep të njëjtën, ngase është detyrim dhe në momentin që i kujtohet duhet ta zbatojë këtë urdhër. Asnjërit nuk i lejohet që qëllimisht ta vonojë dhënien e fitrave deri pas namazit të bajramit, sipas mendimit më të saktë ngase i Dërguari, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, i urdhëroi besimtarët t’i japin fitrat para namazit të festës.

Ibën Baz “Muxhmuul fetava vel mekalat” 14/218

Burimi: albislam.com

Përktheu: Agim Bekiri