RAMAZANI, MUAJI I NAMAZIT TË NATËS

RAMAZANI, MUAJI I NAMAZIT TË NATËS

0 2179

Agjëruesi në Ramazan i bën dy përpjekje të mëdha, ato janë:
1. Përpjekja e cila bëhet ditën, e fjala është për agjërimin e ditëve të Ramazanit.
2. Përpjekja e cila bëhet natën, e fjala është për faljen e namazit të teravis apo namazit të natës.

Vellezër të dashur! Namazi i natës është një adhurim i madh, adhurim përmes të cilit pastrohen dhe qetsohen zemrat e atyre që falin namazin e natës si dhe zbardhen (ndriçohen) fytyrat e tyre.

Allahu, xhele ue ala, duke i lavdëruar shokët (sahabët) e pejgamberit, salAllahu alejhi ue selem, thotë: “E ata ishin prej atyre që flenin pak natën, dhe kohën e syfyrit kërkonin falje.” (Dharijat; 17-18).

Namazi i natës, është nga adhurimet më të bukura të muajit të ramazanit, sidomos në dhjetēditëshin e fundit të këtij muaji të begat.

I dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë: “Kush e falë namazin(e natës) në ramazan me iman dhe shpresë, i falen mëkatet e kaluara.” ( Buhariu dhe Muslimi ).

Namazi i natës ngërthen në veten e tij shumë vlera, ndër to:
1. Namazi i natës është vyrtyt i njerëzve të devotshëm dhe të mirë.

I dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë: “Ju këshilloj ta falni namazin e natës, nga namazi i natës ishte vyrtyt i njerëzve të devotshëm që ishin para jush, namazi i natës është afrim tek Allahu, namazi i natës të largon nga punët e këqija, namazi i natës është shkak i shlyerjes së mëkateve dhe mas mbrojtse e trupit nga sëmundjet e ndryshme.” (Ahmedi, Albani thotë se hadithi është i saktë ).

2. Namazi i natës është shkak i hyrjes në Xhenet

I dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë: “O ju njerëz! Përhapeni selamin, dhuroni ushqim, kujdesuni dhe mbajini lidhjet farefisnore dhe faluni natën kur njerëzit të tjerë flejnē, do të hyni në xhenet me selam.” (Tirmidhiu, Albani thotë se hadithi është i saktë ).

3. Namazi i natës shkak i shpëtimit nga fitnet e ndryshme dhe nga zjarri i Xhenemit.

I dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, na ka mësuar se namazi i natës është mbrojtje nga zjarri i Xhehenemit dhe nga fitnet. (Ashtu siç ka transmetuar Umu Seleme, radijAllahu anha nga i dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem. Shënon Buhariu dhe Imam Maliku në Muwetan e tij).

4. Namazi i natës është namazi më me vlerë pas namazit obligativ

I dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë: “Namazi i mirë pas namazit obligativ është namazi i natës.” (Muslimi).

5. Namazi i natës është shkak i pranimit të lutjeve

I dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Me të vërtetë natēn është një kohë e begatë të cilën nëse e qëllon muslimani dhe e lutë Allahun t’i dhuroj diçka nga mirēsitē e dunjas dhe ahiretit e që të tillit Allahu të mos ia pranoj lutjen (do t’i dhuron atë çfarë kërkon) dhe një gjë e tillë ndodhë apo vlen për çdo natë.” (Muslimi ).

Gjërat që lehtësojnë faljen e namazit të natës:
1. Mosteprimi në ushqim dhe pije gjatë iftarit.
2. Largimi apo lënia e mëkateve. Njëri prej selefit, ka thënë: “Nuk munda të fali namaz nate pesë muaj radhazi, si shkak të një mekati që pata vepruar (kryer).”
3. Madhërimi i Allahut dhe dashuria ndaj Tij.
4. Rregullimi i gjumit.

Dhe për fund!

Tre dhurata profetike:

1. A e dëshiron Xhenetin e Allahut!?

I dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë : “Kush thotë: “Jam i kënaqur që Allahu është Zoti (i adhuruari) im, që feja ime është Islami dhe se Muhamedi, salAllahu alejhi ue selem, është i dërguari im, të tillit i bëhet obligim hyrja në xhenet.” (Ebu Davudi, Albani thotë se hadithi është i saktë ).

2. A dëshiron të të falen apo shlyhen të gjitha mëkatet!?

I dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë : “Kush thotë SubhanAllahi ve bihamdihi (I pa të meta është Allahu, vetëm i takon falënderimi ) njëqind herë brenda ditës, të tillit i falen mëkatet edhe nëse janë sa madhësia e detit.” (Mutefekun alejhi).

3. A dëshiron ta dish se cilat janë tre vepra të lehta dhe madhore!?

I dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë:”Veprat më me vlerë janë; Ta gëzosh muslimanin (ta fusësh gëzimin në zemrën e tij). T’ia largosh borxhin atij (duke ia paguar) dhe ta ushqesh atë.” (Albani thotë se hadithi është i saktë në librin e tij; Sahih el Xhamiu).

Dr. Ahmed el Mezid

Nga arabishtja : Suad Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 244

0 256