RUANI VETEN DHE FAMILJËT E JUAJA NGA ZJARRI ( 2 )

RUANI VETEN DHE FAMILJËT E JUAJA NGA ZJARRI ( 2 )

0 962

Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut, mbi familjën e tij, shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij.

Allahu i madhëruar, në librin e Tij, Fisnik, thotë; “Dhe urdhëroje familjen tënde që të bëjë namaz dhe në këtë bënu këmbëngulës! Na nuk kërkojmë furnizim prej teje. Na të furnizojmë ty, e përfundimi i mirë është për ata që ruhen nga mëkatet.” (Ta Ha: 132 ).

Kjo, është porosi për pejgamberin, alejhi selam, dhe gjithë umetin e tij.

Allahu i madhëruar, e përmend pejgamberin e Tij, Ismailin alejhi selam, se ai ishte njeri i sinqertë, plotësonte premtimin që ia kishte dhënë Allahut, ishte pejgamberë lajmëtarê, urdhëronte familjen e tij për faljen e namazit, dhënien e zekatit dhe përmes këtyre veprave e arriti kënaqësinë e Allahut.

Allahu i madhëruar, thotë: “Dhe, përmende (o Muhammed!) në Libër (Kur’an), Ismailin! Me të vërtetë, ai plotësonte premtimin e dhënë dhe ka qenë pejgamber, lajmëtar. Dhe urdhëronte popullin e vet, që të bëjë namaz dhe të japë zeqatin dhe arriti kënaqësinë te Zoti i vet.” (Merjem : 54-55 ).

Familja, fëmijët dhe të afërmit e tu, janë njerëzit që më së shumti e ke obligim t’i bësh mirë, të sillesh mirë me ta, t’i largosh nga zjarri i xhehenemit, dhe kjo është bamirêsia më e madhe që mund t’ua bësh atyre.

Po e veprove një gjë të tillë, e ke kryer prosinë dhe amanetin e Allahut, ku thotë;

“O ju që besoni! Ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri.” (Tahrim: 6 ).

Dhe, kjo gjë që ua bënë ti atyre, është më me vlerë sesa t’u dhurosh atyre para apo t’ua plotësosh dëshirat e tyre që kanë të bëjnë me dunjan.

Është çështje madhore që të bëhesh sebeb, t’i largosh dhe mbrosh ata nga dënimi dhe hidhërimi i Allahut.

Por, për t’u arritur një gjë e tillë në mënyrën më të lehtë, duhesh që t’i të jesh shembull për ta, duke kryer vepra të mira, duke i kryer kohët e namazit me xhemat në xhami dhe nê kohën e tyre. Duhesh të jesh shembull nê ruajtjen e gjuhës nga përgojimi, bartja e fjalëve, në sjellje ndaj të afërmve dhe të tjerëve, në urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja, pra në çdo aspekt ti duhesh të jesh shembull dhe mostêr për ta.

Allahu i madhëruar, i thërret besimtarët në emër të imanit, ngase imani është ai që e shtinë njeriun tê kryej vepra të mira dhe tê largohet nga veprat e këqija.

Kështu, pra Allahu i drejtohet atyre që kanë besuar: “O ju që besoni! Ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, lëndë djegëse të të cilit janë njerëzit dhe gurët” (Tahrim: 6 ).

Duhet patjetër të garojmë në vepra të mira, ta këshillojmë njeri tjetrin, të japim mundin tonê drejtë thirrjes së Allahut, ngase kështu na porosit Allahu dhe i dërguari i Tij.

Allahu i Madhëruar, thotë: “Betohem në kohë, – me të vërtetë, njeriu është në humbje, përveç atyre që besojnë dhe punojnë vepra të mira, dhe të cilët rekomandojnë njëri-tjetrit të vërtetën (fenë Islame), dhe të cilët i rekomandojnë njëri-tjetrit durimin, (në zbatimin e urdhërave të Allahut).” (El Asr: 1- 3 ).

“E, ata që përpiqen për të mirat Tona, Na, me siguri do t’i udhëzojmë në rrugën Tonë. Allahu, me të vërtetë, është me të mirët! (Rrum: 69 ).

Pejgamberi, alejhi selam, tha: “Feja është këshillim, feja është këshillim, feja është këshillim.” I thanë: “Për kë o i dërguar i Allahut? Tha, pejgamberi, alejhi selam: “Për Allahun, librin e Tij, të dërguarin e Tij, udhëheqësitë e muslimanëve dhe për masën e gjerë.” (Muslimi: 55, nga hadithi i Temim ed Darij, radijAllahu anhu).

Allahu na bëftë të gjithëve prej thirrësve të dobishëm në rrugën e Tij. Allahu na bëftë prej atyre që thêrrasin dhe e mbrojnë të vërtetën. Allahu na bëftë prej atyre që nxitojnë kryerjen e veprave të mira dhe ndalojnë nga kryerja e veprave të këqija.

Allahu na i pranoftë lutjet tona, ngase Ai, me të vërtetë, i dëgjon të gjitha dhe është afër.

Salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij.

Burimi: Mexhmu’u el Fetaua Ue Mekalat el Muteneuia: 9/136-141.

Shejh Abdulaziz Ibën Bazi, rahimehullah.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 151

0 203