Sa duhet të jetë hapësira mes njeriut që falet dhe sutres?

Sa duhet të jetë hapësira mes njeriut që falet dhe sutres?

0 1639

Pyetje: Cila është hapësira më e afërt e më e largët që duhet të jetë mes njeriut dhe sutres?

Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut.

Sunet është që njeriu të qëndrojë pranë sutres së tij, në mënyrë që ai mund të ndalojë të gjithë ata që përpiqen të ecin para tij, mbështetur në hadithin e transmetuar nga Ebu Davudi (695) nga Sehl ibn Ebi Hathmah (Allahu qoftë i kënaqur me të atë) nga i dërguari (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) i cili ka thënë: “Kur ndonjëri prej jush falet drejt sutres, le t’i afrohet afër asaj në mënyrë që shejtani nuk do të ndërpresë namazin e tij”. (Ibn AbdulBer e klasifikon hasen në el-Teuhid (4/195); Neveviu e ka klasifikuar sahih në el-Mexhmu ‘(4/195) dhe shejh Albani në Sahih Ebi Davud)

Dijetarët ndryshojnë në mendime në lidhje me distancën dhe prej ku është më e preferuar?

Disa prej tyre thanë se distanca është tre kut nga këmbët e atij që falet, sepse Profeti (paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të) u lut në Qabe mes tij dhe murit kishte tre kut.” Transmeton Buhariu (506). Ky është mendimi i Hanefive, Shafive dhe Hanbelive, dhe kjo është ajo që mund të kuptohet nga fjalët e Malikut, për shkak se distanca në mes të atij që falet dhe sutres duhet të jetë aq që ai ka nevojë të ngritet, të bie në ruku apo në sexhde. (Mavsuah el-Fikhijeh (24/184).

Të tjerët janë të mendimit se distanca duhet të jetë aq sa për të lejuar një dele për të kaluar, nga vendi ku ai bie në sexhde, mbështetur në hadithin e transmetuar nga Buhariu (474) dhe Muslimi (508) nga Sehl ibn Sad (Allahu qoftë i kënaqur me të) i cili ka thënë: “Ndërmjet vendit ku i dërguari i Allahut (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) falej dhe murit kishte një hapësirë sa një dele mund të kalonte”.

Neveviu (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Në hadithin, se mes vendit ku i dërguari i Allahut (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) falej dhe murit ka pasur një hapësirë ​​sa një dele mund të kalonte, vendi ku ai falej nënkupton vendi ku ai bënte sexhde. Kjo tregon se sunet është që ai I cili falet të jetë afër sutres së tij.

Disa dijetarë janë përpjekur të bëjnë bashkimin mes hadithit të Ibn Omerit dhe Sehl ibn Sad-it (Allahu qoftë i kënaqur me ata të dy), duke shpjeguar hadithin e Ibn Omerit, i cili përmend tre kut, se ka për qëllim për atë që është në këmbë, dhe hadithin e Sehl, i cili përmend një hapësirë ​​sa një dele mund të kalojë, kur është në sexhde.

Allahu e di më së miri.

Burimi: albislam.com / Islamqa.info

Përktheu: Shpend Zeneli