SHEMBULLI I TË DËRGUARIT, sal-Allahu alejhi ve selem, ME UMETIN E TIJ

SHEMBULLI I TË DËRGUARIT, sal-Allahu alejhi ve selem, ME UMETIN E TIJ

0 831

SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK

Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Shembulli im dhe i umetit tim, është si shembulli i atij njeriu i cili e ndezi zjarrin, dhe filluan fluturat e insektet të bien në të. E unë ju kap juve për brezi, kur ju po e hudhni veten në zjarr.”[1]

KUPTIMI I HADITHIT

Imam Neveviu, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Kuptimi i hadithi është se ai, sal-Allahu alejhi ve selem, ngjasoi kundërshtarët  e tij me fluturat, dhe rrëzimin e tyre në zjarrin e ahiretit me rrëzimin e fluturave në zjarrin e kësaj bote, duke qenë ato inicues të bien në të, e ai duke i penguar ata. Gjërat e përbashkëta mes atyre dyve është pasimi i epshit, mos dallimi dhe ndjekja e secilit prej tyre rrugën e shkatërrimit. Kadi Ebu Bekr  ibnul Arabi ka thënë: “Ky shembull ngërthen kuptime të shumta, qëllimi i tij është se krijesat nuk biejnë në atë që i shpien ata në zjarr duke patur qëllim shkatërrimit e vetes, por vijnë aty duke dëshiruar të përfitojnë dhe si shkak i pasimit të epshit, sikur që fluturat hudhen në jarr, jo që të mbyten në të, por për shkak se entuziazmohen nga drita që e shohin.”

DOBI NGA HADITHI

  1. Ky hadith tregon gjendjen e njerëzve, dhe pasionin e tyre për këtë dynja, ndjekjen e epsheve, veprimin e mëkateve, që mund të jenë shkak që ata të bien në zjarrin e ahiretit.
  2. Kjo botë ka shkëlqimin e saj me çfarë i trullos njerëzit me shikimin e tyre të dobët, kështu që mashtrohen pas saj, preokupohen me bukuritë e kënaqësitë e saja nga ajo për çfarë ata u krijuan, e që është adhurimi i Allahut, pasimi i urdhërave të Tija dhe largimi nga ndalesat. Kështu ata e shpiejnë veten e tyre në hidhërimin e Zotit, në dënimin e afërt dhe atë të mëvonshëm.
  3. Ibn Haxheri, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Ky hadith flet për butësinë, mëshirën dhe kujdesin e të dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem, për shpëtimin e umetit të tij. Ashtu siç  Allahut thotë: “Nga gjiu juaj u erdhi një pejgamber. Atij i vjen rëndë për mëkatet që bëni ju, por ai përpiqet që ju të shkoni rrugës së drejtë, dhe ndaj besimtarëve është i butë dhe mëshirues.” Teube, 128.

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

_________

[1] Buhariu 6118