SHENJAT E MORALIT TË MIRË

SHENJAT E MORALIT TË MIRË

0 1968

Shenjat e moralit të mirë janë 10, a i posedon ti këto, shiko !?
Jusuf bin Esbat,- Allahu e mëshiroftë!,- ka thënë:
“Shenjat e moralit të mirë janë dhjetë:
1. Grindjet e pakëta
2. Drejtësia
3. Mos kërkimi tepërt i lukseve
4. Ruajtja nga gjynahet (mëkatet)
5. Mos justifikimi i gjynaheve
6. Ruajtja nga dëmtimi i krijesave
7. Qortimi dhe fajësimi i vetvetes e jo tjerët
8. Preokupimi me të metat e veta, e jo me të metat e tjerëve
9. Rrespektues ndaj të vegjëlve dhe të moshuarve
10. Të folurit me butësi si me atë që është mbi të, njashtu edhe me atë që është ndër të”.

Përkthim.

Suad Shabani.
Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 269

0 371