SHKAQET E DOBËSIMIT TË MUSLIMANËVE

SHKAQET E DOBËSIMIT TË MUSLIMANËVE

0 991

Shkaqet e dobësimit të muslimanëve:

1. Moskthimi në gjykimin e Allahut.
2. Injoranca në lidhje me rregullat e islamit.
3. Largimi dhe distancimi nga feja e Allahut.
4. Pasimi qorrazi i traditave të jobesimtarëve.
5. Prezenca e gjërave të injorancës, dallimi në raca, ngjyrë dhe në gjuhë ndërmjet muslimanëve.
6. Humbja e shpresës për ndryshimin e gjendjes prej të keqes në të mirë.
7. Lënia pas dore dhe anashkalimi i urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja.

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com