SHKAQET E FALJES SË MËKATEVE

SHKAQET E FALJES SË MËKATEVE

0 906

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 51 )

Shkaqet e faljes së mëkateve, janë;

1. Devotshmëria.
2. Salavatet mbi pejgamberin, alejhi selam.
3. Veprat e mira.
4. Falja e pesë kohëve të namazit.
5. Plotësimi i abdesit.
6. Shkuarja në xhami për faljen e namazit me xhemat.
7. Xhumaja deri në Xhumanë tjetër.
8. Agjërimi i ramazanit.
9. Namazi i teravive.
10. Agjërimi i ditës së Arafatit.
11. Agjërimi i ditës së ashurës.
12. Kryerja e Haxhit.
13. Kryerja e Umres.
14. Përshtatja e xhematit me Aminin e imamit dhe melaikëve.
15. Leximi i sures el Mulk.
16. Të thënurit; La ilahe ilAllahu Vahdehu La sherike leh.
17. Të thënurit; SubhanAllahi ve bihamdihi.
18. Të thënurit; SubhanAllah, Velhamdulilah, Vela ilahe ilAllah, vAllahu Ekber.
19. Të thënurit; La ilahe ilAllah.
20. Respektimi i prindërve.
21. Humbja e shikimit (të verbuarit).
22. Rënia Shehid në rrugën e Allahut.
23. Falja e namazit të xhenazes.
24. Sprovat dhe fatëkeqsitë.
25. Prezentimi në tubimet e dhikrit.
26. Kërkim falja (istigfari).
27. Përshëndetja për dore me vëllezërit muslimanë.
28. Dhënia e sadakasë (lëmoshës).
29. Lirimi i robit.
30. Kujt i vdesë një fëmijë dhe ai tregohet durimtarë.
31. Lutja dhe kërkim falja e melaikëve për besimtarët.
32. Lutja dhe kërkim falja e pejgamberëve për besimtarët.
33. Lutja e muslimanit për vllain e tij musliman.
34. Largimi i pengesave nga rruga.

Dr. Abdullah Muhamed el Umejr.

Nga arabishtja: Suad Shabani

Burimi: albislam.com