SHKAQET E FORCIMIT TË MUSLIMANËVE

SHKAQET E FORCIMIT TË MUSLIMANËVE

0 323

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 53 )

Shkaqet e forcimit të muslimanëve:
1. Kapja për Kur’an dhe Sunet.
2. Kapja për menhexhin dhe akiden e të parëve tanë.
3. Kapja për menhexhin dhe akiden e dijetarëve tanë bashkohorë, kapja për ata që janë me menhexh dhe akide të pastër.
4. Çdo problem dhe çdo çështje që i preokupon muslimanët, ata duhet t’ia paraqesin çështjen dijetarëve që i frikësohen Allahut dhe janë prej Ehli Sunetit.
5. Leximi i historisë së muslimanëve që ishin para nesh, me qëllim të ngritjes së qëllimeve dhe synimeve të pastra dhe marrja mësime dhe përvoja nga jeta e tyre.
6. Bindja e fuqishme se fitorja i takon Islamit dhe ithtarëve të tij.
7. Largimi nga demoralizimi dhe humbja e shpresës për fitim edhe nëse ndëgjon lajme jo të mira në lidhje me sprovat e muslimanëve sot në botën Islame.
8. Ndjenja e përgjegjsisë tê çdonjërit prej muslimanëve për shoqërinë islame dhe për muslimanët kudo qofshin ata.
9. Largimi nga vetëpëlqimi.
10. Largimi nga mëkatet, ngase mëkatet janë çelës i çdo sherrit dhe mbyllës i çdo hajrit (mirësie).
11. Largimi nga përtacia dhe mosinteresimi për kurthet e armiqve të Islamit, muslimanët duhet të jenë syçel dhe t’i njohin kurthet e armiqve të tyre.
12. Mosdhënia pas bukurive dhe pasurive të armiqve të Islamit, mospasimi i traditave të tyre, mosshoqërimi i shumtë me ta, si dhe urrejtja e tyre si shkak i kufrit dhe shirkut të tyre që bëjnë ndaj Allahut xhele ue ala.

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com