SHKAQET E SHFAQJES SË PËRTACISË

SHKAQET E SHFAQJES SË PËRTACISË

0 1341

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 30 )

Shkaqet e shfaqjes së përtacisë, janë:
1. Mëkatet.
2. Mospërkujtimi i vdekjes.
3. Mospërkujtimi i gjërave që pasojnë pas vdekjes, siç janë; dënimi në varr, ringjallja, dalja para Allahut, etj.
4. Mosleximi Kur’anit.
5. Mosbërja e dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes.
6. Mospranimi i këshillave nga të tjerët.
7. Moskërkimi i këshillave nga njerëzit e duhur.
8. Lavdrimi i vetvetes në çdo kohë dhe çdo vend.
9. Mosdija për vlerën dhe shpërblimet të cilat pas kryerjes së veprave të mira.
10. Qëndrimi me shoqëri të devijuar apo me shoqëri përtace.
11. Thënia se : Do ta bëjë këtē punë nesër apo ndonjë ditë tjetër, etj.
12. Vonimi i pendimit nga mëkatet.

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com