Si merret gusëll?

Si merret gusëll?

0 4543

      Si merret gusëll?

Përgjigje: Guslli është në dy mënyra:

Mënyra e parë: Mënyrë që është vaxhib, ajo është që uji ta për­fshi­jë gji­thë trupin e tij së bashku me larjen e gojës dhe hundës.

Nëse uji e përfshin gjithë trupin e tij, pa marrë parasysh se në çfa­rë më­ny­re, pastrohet nga xhunubllëku dhe ka abdest, ngase All-llahu, subhanehu ue teala, ka thënë: “Nëse jeni xhunub, atë­herë lahuni!” (el-Maide 6).

Mënyra e dytë: Mënyrë që është e plotë, ajo është që të lahet ash­tu si ësh­të larë Resulull-llahu, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem.

Kur të dëshirojë të lahet, fillimisht i lan duart, pastaj lan or­ga­nin sek­sual dhe vendet, të cilat i ka të ndyra nga xhunubllëku, pas­taj merr ab­dest të plotë –ashtu si treguam formën e abdestit- pas­taj derdhë ujë mbi kokën e tij tri herë dhe e lanë (kokën) e pastaj lanë trupin e tij. Kjo ësh­të mënyra e plotë e gusllit.

Burimi në gj. shqipe: albislam.com