Si mund të dijë për kohët e namazit ai që udhëton me aeroplan me orë të tëra?

Si mund të dijë për kohët e namazit ai që udhëton me aeroplan me orë të tëra?

0 618


Pyetje: unë udhëtoj në drejtim të lindjes me orë të tëra. Ndonjëherë udhëtimi zgjatë 13 orë dhe nuk e di se si të falem, sidomos kur dihet fakti se udhëtimi drejt lindjes me aeroplan bën që kohët e namazit të jenë shumë afër njëra tjetrës, më tregoni si duhet të veproj?

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi i Tij qofshin mbi të Dërguarin, familjen dhe ithtarët e tij:

Udhëtari me aeroplan e falë namazin kur të hyjë koha e tij. Njohja e kohës mund të bëhet me shikim për sa i përket namazit të akshamit, jacisë dhe sabahut. Kur të perëndojë dielli, hyn koha e akshamit. Kur të humbet drita e kuqe në perëndim hyn koha e jacisë dhe kur të paraqitet drita në lindje, hyn koha e sabahut.

Për sa i përket drekës dhe ikindisë, mund që të bësh ixhtihad dhe të mundohesh t’ia qëllosh. Për shembull nëse e di se mbi cilin vend je duke fluturuar dhe shikon kohët e namazit për atë vend (me takvim apo nw ndonjë mwnyrw tjetër),  atëherë do vonohesh pak nga koha e atij vendi, pastaj do falesh sepse koha e namazit në lartësi nuk është njëjtë me kohën e namazit në tokë. Ke të drejtë të bashkosh drekën me ikindinë dhe akshamin me jacinë në kohën e namazit të parë (xhemu takdim) apo të dytë (xhemu te’hir) sipas asaj që është më e lehtë për ty.

Një mundësi tjetër është të pyesësh personelin e aeroplanit, të cilët mund të kenë aparate me të cilat mund të përcaktojnë kohët e namazit në lartësi.

Për njohjen e kohëve të namazit në tokë, në shumicën e vendeve të botës është mirë të vizitohet ueb-faqja e Ministrisë së Vakëfit dhe Çështjeve islame të Arabisë Saudite:

http://prayer.al-islam.com/default.asp?l=Arb

duke printuar kohët e namazit në vendet mbi të cilat do fluturosh apo do t’i vizitosh. Duhet të mësosh gjithashtu se kush nuk e di kohën e namazeve dhe përpiqet aq sa ka mundësi t’i gjejë, pastaj falet sipas asaj që mendon se është më e përafërt, namazi i tij është i saktë, përveç nëse i bëhet e qartë se është falur para hyrjes së kohës, atëherë duhet që namazin ta përsërit. Nëse nuk i bëhet e qartë se vallë është falur në kohën e duhur të namazit apo jo, atëherë ajo që ka bërë merret si e saktë.

Burimi në gj. shqipe: albislam.com