SI TË JETË HAXHI YT I PRANUAR ?!

SI TË JETË HAXHI YT I PRANUAR ?!

0 424

Hoxha ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, thotë: “Gjërat të cilat duhet t’i bësh që të jetë haxhi yt i pranuar, janë:

-Të bësh nijet haxhin për hir të Allahut të lartësuar, e kjo nënkupton sinqeritetin.

-Gjatë kryerjes së haxhit ta ndjekë mënyrën se si e ka kryer haxhin Pejgamberi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, e kjo është pasimin.

Çdo vepër e mirë nuk pranohet vetëm se me plotësimin e këtyre dy kushteve themelore: sinqeritetin dhe pasimin e Pejgamberit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, për shkak të fjalës së Allahut të lartësuar: “E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zeqatin, se ajo është feja e drejtë.” (El Bejjine: 5), dhe fjalës së Pejgamberit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të: “Vërtet veprat shpërblehen sipas qëllimit dhe secilit njeri i takon ajo qe e ka bërë nijet”, dhe për shkak të fjalës së tij (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të): “Ai që e vepron një punë që nuk është në pajtim me çështjen tonë, ajo është e refuzuar.”

Këto janë çështjet më të rëndësishme që duhet të mbështetet haxhiu: sinqeriteti dhe pasimi i Pejgamberit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Pejgamberi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, në haxhin e tij thoshte: “Merrni nga unë metodën e kryerjes së haxhit.”

-E prej kushteve është: që të jetë haxhi me pasuri hallall, ngase haxhi me pasuri haram është i ndaluar dhe nuk lejohet saqë disa dijetarë kanë thënë se haxhi nuk është i vlefshëm me këtë rast. E disa të tjerë thonë: “Kur ta kryen haxhin me pasuri e cila është haram Dije se ti nuk e kryer haxhin por, e kanë kryer devetë”

-Prej tyre: Të largohet prej asaj që Allahu e ka ndaluar për shkak të fjalës së Allahut të lartësuar: “Haxhi është në muajt e caktuar e kush bën (ia fillon të zbatojë) haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të merr nëpër këmbë dispozitat e sheriatit, as nuk duhet shkaktuar grindje.” (El Bekare: 197)

Largohet nga ajo që e ka ndaluar Allahu plotësisht në haxh dhe jashtë tij prej shthurjeve dhe mëkateve, fjalëve të ndaluara, veprave të ndaluara, ndëgjimin e veglave muzikore. Largohet nga ajo që e ka ndaluar Allahu veçanërisht në haxh si: Er Rrefeth – e që është marrëdhëniet me gratë, rruarja e kokës, si dhe largimi nga ajo që e ka ndaluar Pejgamberi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, gjatë veshjes së ihramit dhe me një shprehje më të përgjithshme: largohet të gjitha ndalesat që vijnë pas veshjes së Ihramit.

Duhet gjithashtu që haxhiu të jetë i butë, tolerant dhe fisnik në pasurinë dhe veprat e tij dhe t’iu bëjë mirë vëllezërve të tij sa të ketë mundësi. Ai duhet të jetë larg shqetësimit të myslimanëve qoftë në vendet e adhurimit në haxh apo në tregje. Ai i largohet shqetësimit me rastin e kallaballëkut në Tavaf, Sa’j dhe Xhemerat, si dhe vendet e tjera.

Këto janë gjërat që i takojnë haxhiut apo që duhet t’i punon haxhiu. Për ta realizuar këtë më lehtë duhet ta shoqërojë një dijetarë i cili ia përkujton çështjet e fesë e nëse kjo nuk i lehtësohet, atëherë le të lexojë prej librave të dijetarëve, ato që janë të besueshme para se të shkojë në haxh ashtu që ta adhurojë Allahun me dituri.”

Burimi: Fetvatë e Shejh Ibn Uthejminit, Nurun Ala Derb / albislam.com

Përktheu nga gjuha Arabe: Nusret Ramadani

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 220

0 251