Taha dhe Jasin a janë emra të pejgamberit, salallahu alejhi ue selem?

Taha dhe Jasin a janë emra të pejgamberit, salallahu alejhi ue selem?

0 1328

Taha dhe Jasin a janë emra të pejgamberit, salAllahu alejhi ue selem?

Përgjigje:  Falënderimi i takon Allahut….

Taha dhe Jasin nuk janë emra të Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem, por janë prej shkronjave të ndërprera me të cilat fillojnë disa sure të Kuranit Fisnik, që aludojnë në mrekullinë e Kuranit, dhe se janë të njëjtat shkronja me të cilat flasin arabët, megjithatë nuk arritën të sjellën diç të tillë, që tregon se është i zbritur nga Allahu i Madhëruar.

Shejh S’adij, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Taha, është prej shkronjave të ndërprera, me të cilat fillojnë shumë prej sureve, dhe nuk është emër i të Dërguarit, salAllahu alejhi ue selem”.

Shejh ibn Bazi Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Taha dhe Jasin nuk janë prej emrave të pejgamberit, salAllahu alejhi ue selem, në thënjen më të saktë të dijetarëve, por janë shkronja të ndërprera në fillim të sureve si për shembull, Sad, Kaf, Nun, etj”.  (Mexhmu Fetava 18/54)

Allahu e di më së miri

Burimi: albislam.com

Përktheu: Shpend Zeneli